dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 02 tháng 11
 
<<<    

Lễ Cầu Cho Mọi Tín Hữu Qua Ðời

Lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục do thánh Odilon khởi xướng vào thế kỷ XI và lan rộng rất nhanh. Sau đó, Giáo Hội đã ấn định ngày lễ này vào ngày 02/11 mỗi năm.

Các ngài đã qua khỏi đời này nhưng còn phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục vì những thiếu sót của các ngài. Hôm nay các ngài không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào lời cầu của chúng ta. Bởi thế, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc lành và có giá trị cứu thoát. Cầu nguyện cho các ngài còn là một bổn phận của chúng ta, vì biết đâu các ngài bị giam cầm vì chúng ta. Các ngài cũng là những chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Cầu nguyện cho các linh hồn cũng là việc lợi ích cho chính chúng ta. Vì khi nghĩ đến các ngài, chúng ta cũng tự kiểm điểm đời mình, vì khi các ngài về trời, các ngài không quên cầu bầu cho chúng ta.

 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

 

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)