dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 05 tháng 11
 
<<<    

Thánh Ða Minh Mầu, Linh Mục (+ 1858)

Ngài là một linh mục đạo đức thuộc dòng Ða Minh, hết lòng tôn sùng Ðức Mẹ với xâu chuỗi luôn mang trên mình. Ngài bị bắt và được phúc tử đạo tại Hưng Yên ngày 05/11/1858. Khi bị trảm quyết, ngài quỳ gối chắp tay như đang cử hành một nghi thức thánh.

Ngày 29/4/1951, ngài được Ðức Thánh Cha Piô XII tôn lên bậc Chân Phước tử đạo.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

 

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)