dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 10, 2015

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

-siêng năn lần hạt
-tôn sùng trái tim Mẹ
-cải thiện đời sống
*sứ điệp Fatima

 
 
- 
-

 

1
19/8

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts
-Lễ Nhớ


2
20

Thiên Thần Hộ Thủ
Lễ Nhớ

3
21
Đầu Tháng Kính Khiết tâm Đức Mẹ

4
22

CHÚA NHẬT 27 THỜNG NIÊN
USA:ngày tôn trọng sự sống


5
23

 

Th. Faustina Kowalska,ts

6
24

 

Th. Brunô, lm
cp. Marie Rose

7
25

 

Lễ Mẹ Mân Côi
Lễ Nhớ


8
26

9
27

 

Th. Denis, gm và
các Bạn tử đạo

Th. Gioan Lêônarđô, lm


10
2811
29

CHÚA NHẬT 28 THỜNG NIÊN

12
30


13
1/9


14
2
Columbus Day
(Hoa Kỳ)


15
3

Th. Têrêxa Avila, dtts - lễ nhớ

16
4

Th. Hedviga, nữ tu
Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ

17
5

 

Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

18
6

CHÚA NHẬT 29 THỜNG NIÊN
LỄ TRUYỀN GIÁO

Th. Luca, TS

19
7

Th. Isaac Jogues và
Gioan Brebeuf, và
các Bạn tử đạo
Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)

20
8

 

21
9

 

22
10

 

23
11
24
12
Th. Antôn Claret, gm

25
13

CHÚA NHẬT 30 THỜNG NIÊN

26
14

 

27
15


 

28
16

Th. Simon và Th. Thađêô, TD- Lễ Kính

29
17
30
18

 

 

31
19
USA-Halloween
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)