dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 01, 2017
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lễ buộc)
New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới

2
Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ
3

4
-


5 2

6
3


Thứ Sáu đầu tháng

7
4


Thứ bảy đầu tháng

 
5

Lễ Hiển Linh
Bài đọc Chúa Nhật: năm A


 
6


 
7

Thánh Anrê Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)

 
8

Th. Raymunđô Penafort, Linh Mục

8
9

9
10


10
11

Kính Đức Mẹ


11
12

Lễ Chúa GIêsu Chịu Phép Rửa
Lễ kính

12
13

Bắt đầu Tuần 1 Mùa Thường Niên
Bài đọc hằng ngày: năm 2

(St. Hilariô)

13
14


14
15

 

15
16

 

16
17

 

17
18

Th. Antôn, viện phụ
Lễ Nhớ

Kính Đức Mẹ

18
19
Chúa Nhật 2 Thường Niên A


19
20


20
21

Th. Fabianô, giáo hoàng tử đạo
Th. Sêbastianô, tử đạo
Dr. Martin Luther King, Jr's Birthday (Hoa Kỳ)

21
22

Th. Anê, trinh nữ tử đạo- Lễ Nhớ

22
23

USA-Ngày đền tạ tội phá thai

23
24

(St. Vincent)

24
25
Th. Phanxicô Salêsiô, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

25 26
Chúa nhật 3
Thường Niên A


26 27

 


27 28

Th. Angêla Mêrici, trinh nữ

28 29

Th. Tôma Aquinô, linh mục tiến sĩ- Lễ Nhớ

29 30

30 1/1
-


31
thánh Gioan Donboscotháng 12-13

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)