dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 03, 2017
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
- Đinh Dậu-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 

-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt


 

 

1
4/2

Lễ Tro
Ăn Chay - Kiêng thịt

2
5

Mùa Chay

3
6-


Kiêng Thịt


4
7-

Mùa Chay

5
8-

1 mùa chay 

6
9-

Mùa Chay

7
10-

Mùa Chay

8
11

Mùa Chay

9
12-
Mùa Chay

10
13-


Kiêng Thịt

11
14-

Mùa Chay

12
15-

2 mùa chay

13
16-

Mùa Chay

14
17-

Mùa Chay

15
18-

Mùa Chay

16
19-

Mùa Chay

17
20-


Kiêng Thịt

18
21-19
22-

3 mùa chay  

20
23-

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

21
24-

mùa chay

22
25-

mùa chay

23
26-

mùa chay

24
27-


Kiêng thịt

25
28-

Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng

26
29-

4 mùa chay

27
30-

mùa chay

28
1-

mùa chay

29
2-

mùa chay

30
3-

mùa chay

31
4-


Kiêng thịt

 
-

 


tháng 4

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)