dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 09, 2016
THÁNG MẸ ĐỒNG CÔNG
---
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
- 
-

 

 
10


1
1/8


2
2

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

3
3
Th. Grêgôriô Cả, giáo hoàng tiến sĩ

4
4
23 Thường Niên
5
5

USA: Labor Day

6
67
7

8
8
Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính

9
9

Th. Phêrô Claver, lm - Lễ Nhớ

10
10
11
11
24 Thường Niên

12
12

 

Lễ Kính Thánh Danh Mẹ Maria

13
13

 

Th. Gioan Kim Khẩu, gmts- Lễ Nhớ

14
14

 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính


15
15

 

Lễ Đức Mẹ Đau Thương
Lễ Nhớ


16
16

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ- Lễ Nhớ

17
17

 

Th. Gianuariô, gmtđ

18
18
25 Thường Niên

19
19


20
20

 

Th. Anrê Kim, Th. Phaolô Chong và các Bạn tử đạo- Lễ Nhớ

21
21

 

Th. Mattheu, TD/TS

22
22

23
23

Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

24
24

 

 

25
25
26 Thường Niên

26
26

 

Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

27
27

 


Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục - Lễ Nhớ

28
28


29
29
Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae - Lễ Kính

30
30

Th. Giêrônimô, lm ts
Lễ Nhớ

 
-
Chúa đã qui tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển và qui tụ mọi ơn sủng nơi một người đó là Mẹ Maria.
(
Th. Benado)---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)