dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 10, 2016

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
30

31 Thường Niên

31
1/10
USA- Holloween
 
-


 
- 
- 
-


1
1/9
Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts-Lễ Nhớ
Thứ Bảy Đầu Tháng

2
2

27 Thường Niên

3
3

 

4
4
Th. Phanxicô Assisi
Lễ Nhớ

5
5


6
6
Th. Brunô, lm. CP Marie-Rosa Durocher, nt (Hoa Kỳ)

7
7
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lễ Nhớ

8
8

Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ

9
9

28 Thường Niên

10
10
Columbus Day
(Hoa Kỳ)


11
1112
1213
13


14
14

Th. Callistô I, ghtđ

15
15

Th. Têrêxa Avila, dtts - lễ nhớ

16
16

29 Thường Niên
LỄ TRUYỀN GIÁO


17
17

Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

18
18

Th. Luca, thánh sử
Lễ Kính

19
19

 

20
20

Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục (Hoa Kỳ)

21
21

 

22
22
Th. Gioan Phaolo II, gh

23
23

30 Thường Niên

24
24

Th. Antôn Claret, gm

25
25


 

26
26

 

 

27
27
 
28
28

Th. Simon và Th. Thađêô, tông đồ- Lễ Kính

29
29-


---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)