dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 1
Tháng 04, 2017
THÁNG CHÚA PHỤC SINH
Đinh Dậu -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

 
-

 

 
-


 
-


 
-


 
-1
5/3-
Thứ Bảy Tuần 4 mùa chay-
2
6-

Chúa nhật 5 mùa chay

3
7-

mùa chay

4
8-
mùa chay

5
9-
mùa chay

6
10-

mùa chay

7
11-

mùa chay-Kiêng Thịt

8
12-

Thứ Bảy Tuần 5 mùa chay

9
13-

Chúa nhật Lễ Lá

10
14-
Tuần thánh

11
15-

Tuần thánh

12
16-

Tuần thánh

13
17-

Thứ Năm Thánh

14
18-


Ăn chay
-Kiêng Thịt

Thứ Sáu Thánh

15
19-

Thứ Bảy Thánh
Vọng Phục Sinh

16
20-

Đại Lễ Chúa
Phục sinh

17
21-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

18
22-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

19
23-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

20
24-
Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng
21
25-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

22
26-
Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng
23
27-
Chúa Nhật 2
Phục sinh
Lễ Chúa Tình Thương

24
28-

Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh-

25
29-
-Thánh Marcô, thánh sử, lễ kính-

26
1-

-Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh-

 
27
2
Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh-

28
3-

Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh-

29
4-
Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh-

30
Chúa nhật 3 Phục Sinh

tháng 3
tháng 5

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)