dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 07, 2018
* Tháng cầu cho giáo hội
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
18/5-
CN 13 TN
2
19-3
20-
Th. Tôma, tđ
LỄ KÍNH


4
21-
Independence Day (Hoa Kỳ)

5
22-

6
23-

Th. Maria Goretti, trinh nữ tử đạo

7
24-8
25-
CN 14 TN
9
26-

Th. Augustinô Zhao Rong và các Bạn tử đạo

10
27-
11
28-
Th. Bênêđictô, viện phụ- Lễ Nhớ
12
29-

13
1/6-

Th. Henricô

14
2-

Th Kateri Tekakwitha, tn (Hoa Kỳ) Lễ Nhớ

15
3-
CN 15 TN
Th. Bônaventura
Lễ Nhớ


16
4-

Lễ Đức Mẹ Cát Minh

17
5-18
6-

Th. Camillô Lellis, linh mục (Hoa Kỳ)

19
7-

 


20
8-
Th. Apollinariô, gmtđ
21
9-

Th. Laurensô Brinđisiô, linh mục tiến sĩ

22
10-
CN 16 TN
Th. Maria Mađalêna

23
11-

Th. Brigitta, nt

24
12-

Th. Sharbel Makhluf

25
13-

Th. Giacôbê, tđ - Lễ Kính

26
14-

 


27
15-


28
16-

 29
17-
CN 17 TN
Th. Martha

30
18-
Th. Phêrô Kim Ngôn, gmts
31
19-

Th. Inhaxiô Loyola, lm

 
-

Nhờ kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế. (Thánh Giáo Hoàng G.P. II)

 
-

  
-

 

 

 


   

tháng 6

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)