dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 03, 2019
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
- mùa chay -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
31
25

4 mùa chay năm C

 

-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt


 

 

 
-

Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 
-

 

1
25/1

thứ Sáu đầu tháng

2
26

-thứ bảy đầu tháng..

3
27

Chúa nhật 8 thường niên

4
28-

-

5
29-

-

6
30

Thứ Tư lễ tro - bắt đầu mùa cha- Ăn chay- Kiêng thịt

7
1-
Mùa Chay

8
2-


Kiêng Thịt

9
3-

Mùa Chay

10
4-

1 mùa chay năm C

11
5-

Mùa Chay

12
6-

Mùa Chay

13
7-

Mùa Chay

14
8-

Mùa Chay

15
9-


Kiêng Thịt

16
10-17
11-

2 mùa chay năm C 

18
12-

mùa chay

19
13

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

20
14

mùa chay

21
15

mùa chay

22
16


Kiêng thịt

23
17

 

24
18

3 mùa chay năm C

25
19

Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng

26
20

mùa chay

27
21

mùa chay

28
22

mùa chay

29
23


Kiêng thịt

30
24

 


tháng 2
tháng 4

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)