dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 03, 2019
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
- mùa chay -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
31

4 mùa chay năm C

 

-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt


 

 

 
-

Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 
-

 

1
-

thứ Sáu đầu tháng

2
-

-thứ bảy đầu tháng..

3
-

Chúa nhật 8 thường niên

4
-

-

5
-

-

6
-

Thứ Tư lễ tro - bắt đầu mùa cha- Ăn chay- Kiêng thịt

7
-
Mùa Chay

8
-


Kiêng Thịt

9
-

Mùa Chay

10
15-

1 mùa chay năm C

11
16-

Mùa Chay

12
17-

Mùa Chay

13
18-

Mùa Chay

14
19-

Mùa Chay

15
20-


Kiêng Thịt

16
21-17
22-

2 mùa chay năm C 

18
23-

mùa chay

19
24-

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

20
25-

mùa chay

21
26-

mùa chay

22
27-


Kiêng thịt

23
28-

 

24
29-

3 mùa chay năm C

25
30-

Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng

26
1-

mùa chay

27
2-

mùa chay

28
3-

mùa chay

29
4-


Kiêng thịt

30
-

 


tháng 2
tháng 4

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)