dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 09, 2019
THÁNG MẸ ĐỒNG CÔNG
---
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
-
2
-3
-

Th. Grêgôriô Cả, giáo hoàng tiến sĩ

4
-


5
-


6
-

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

7
-
Đầu tháng Kính Khiết Tâm Mẹ

8
-
23 Thường Niên
Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính
9
-

USA: Labor Day
Th. Phêrô Claver, lm - Lễ Nhớ

10
-11
-

12
-
Lễ Kính Thánh Danh Mẹ Maria

13
-

Th. Gioan Kim Khẩu, gmts- Lễ Nhớ

14
-
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính
15
-
24 Thường Niên
Lễ Đức Mẹ Đau Thương
Lễ Nhớ


16
-

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ- Lễ Nhớ

17
-

 

Th. Gianuariô, gmtđ

18
-

 

 


19
-

 

 


20
-

Th. Anrê Kim, Th. Phaolô Chong và các Bạn tử đạo- Lễ Nhớ

21
-

Th. Mattheu, TD/TS

22
-
25 Thường Niên

23
-
Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

24
-

 


25
-

 


26
-
Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo
27
-

Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục - Lễ Nhớ

28
-

 

 

29
-
26 Thường Niên
Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae - Lễ Kính


30
-

 

Th. Giêrônimô, lm ts
Lễ Nhớ

 
-

 
 
-


 
-


 
-

 

 
-
Chúa đã qui tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển và qui tụ mọi ơn sủng nơi một người đó là Mẹ Maria.
(Th. Benado)tháng 8
tháng 10

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)