dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 09, 2019
THÁNG MẸ ĐỒNG CÔNG
-Kỷ Hợi--
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
3/8
22 Thường Niên
2
4-

USA: Labor Day

3
5-

Th. Grêgôriô Cả, giáo hoàng tiến sĩ

4
6-

 

5
7-
Th. Teresa Calculta, Đồng Trinh

6
8-

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

7
9-
Đầu tháng Kính Khiết Tâm Mẹ

8
10-
23 Thường Niên
Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính
9
11-


Th. Phêrô Claver, lm - Lễ Nhớ

10
12-11
13-

12
14-
Lễ Kính Thánh Danh Maria

13
15-

Th. Gioan Kim Khẩu, gmts- Lễ Nhớ
TẾT TRUNG THU

14
16-
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính
15
17-
24 Thường Niên
(Lễ Đức Mẹ Đau Thương)


16
18-

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ- Lễ Nhớ

17
19-

 

Th. Roberto Bellarmino, gmtđ

18
20-

 

 


19
21-

Th. Gianuariô, gmtđ

20
22-

Th. Anrê Kim, Th. Phaolô Chong và các Bạn tử đạo- Lễ Nhớ

21
23-

Th. Mattheu, TD/TS Lễ Kính

22
24-
25 Thường Niên

23
25-
Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

24
26-

 


25
27-

 


26
28-
Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo
27
29-

Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục - Lễ Nhớ

28
30-

Th. Venceslao, Lorenso Ruiz và các bạn tử đạo

29
1/9-
26 Thường Niên
Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae


30
2-

 

Th. Giêrônimô, lm ts
Lễ Nhớ

 
-

 
 
-


 
-


 
-

 

 
-
Chúa đã qui tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển và qui tụ mọi ơn sủng nơi một người đó là Mẹ Maria.
(Th. Benado)tháng 8
tháng 10

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)