dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 10, 2019

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

--

 
-
1
-

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts-Lễ Nhớ

2
-3
-4
-

Th. Phanxicô Assisi
Lễ Nhớ

5
-
Thứ Bảy Đầu Tháng
Th. Faustina, TN

6
-

27 Thường Niên
Th. Brunô, lm
. CP Marie-Rosa Durocher, nt (Hoa Kỳ)


7
-

Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lễ Nhớ

8
-


9
-


10
-

11
-


12
-

-

13
-

28 Thường Niên

14
-
Columbus Day
(Hoa Kỳ)

T
h. Callistô I, ghtđ


15
-
Th. Têrêxa Avila, dtts - lễ nhớ

16
-17
-

 

Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

18
-

 

Th. Luca, thánh sử
Lễ Kính

19
-20
-

29 Thường Niên
LỄ TRUYỀN GIÁO
Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục (Hoa Kỳ)

21
-

 

22
-

 

Th. Gioan Phaolo II, gh

23
-

 

24
-

 

Th. Antôn Claret, gm

25
-

 

26
-


27
-

30 Thường Niên

28
-

Th. Simon và Th. Thađêô, tông đồ- Lễ Kính

29
-


 

30
-

 

 

31
-
USA- Holloween
 
-

 

 
-

tháng 9
tháng 11

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)