dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 10, 2019

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

--

 
-
1
3/9-

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts-Lễ Nhớ

2
4-3
5-4
6-

Th. Phanxicô Assisi
Lễ Nhớ

5
7-
Thứ Bảy Đầu Tháng
Th. Faustina, TN

6
8-

27 Thường Niên
Th. Brunô, lm
. CP Marie-Rosa Durocher, nt


7
9-

Lễ Đức Mẹ Mân Côi
- Lễ Nhớ

8
10-


9
11-


10
12-

11
13-


12
14-

-

13
15-

28 Thường Niên

14
16-
Columbus Day
(Hoa Kỳ)

T
h. Callistô I, ghtđ


15
17-
Th. Têrêxa Avila, dtts
- Lễ Nhớ


16
18-17
19-

 

Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

18
20-

 

Th. Luca, thánh sử
Lễ Kính

19
21-20
22-

29 Thường Niên
LỄ TRUYỀN GIÁO
Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục (HK)

21
23-

 

22
24-

 

Th. Gioan Phaolo II, gh

23
25-

 

24
26-

 

Th. Antôn Claret, gm

25
27-

 

26
28-


27
29-

30 Thường Niên

28
1/10

Th. Simon và Th. Thađêô, tông đồ- Lễ Kính

29
2-


 

30
3-

 

 

31
4-
USA- Holloween
 
-

 

 
-


---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)