dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 11, 2019
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)

 
-
-
 
-
 
-
 
-
1
5/10-

-Lễ Các Thánh
Lễ Trọng

2
6-
-Lễ cầu hồn

3
7-

31 Thường Niên
Đổi giờ USA
Th. Martino Porre, ts

4
8-

Th. Charles Boromeo, gm

5
9-

+++

6
10-
7
11-
8
12-9
13-
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô
Lễ Kính
10
14-
32 Thường Niên
Th. Lêô Cả, GhTs - Lễ Nhớ

11
15-

Th. Martinô Tour, gm- Lễ NhớVeterans'Day (USA)

12
16-

 

Th. Giosaphát, gmtđ

13
17-


14
18-

 

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn

15
19-

 

Th. Albertô Cả, gmts

16
20-

-Th. Gietruđê, DT

17
21-

33 Thường Niên
Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ

18
22-
Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Th. Rosa Philippine Duchesne, TN (US)

19
23-

 

20
24-


21
25-
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
Lễ nhớ


22
26-

Th. Cêcilia, tntđ
- Lễ Nhớ


23
27-


24
28-

Lễ Chúa Kitô Vua
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ Nhớ


25
29-
Th. Catarina Alexandria, tntđ

26
1/11-

 

27
2-

 

 

28
3-

Thanksgiving Day- USA

29
4-
-
30
5-
Th. Anrê, Tông đồ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)