dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 11, 2019
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)

 
-
-
 
-
 
---
 
-
1
-

-Lễ Các Thánh
Lễ Trọng

2
-
-Lễ cầu hồn

3
-

32 Thường Niên
Đổi giờ USA
Th. Martino Porre, ts

4
-

Th. Charles Boromeo, gm

5
-

Election Day

6
-
7
-
8
-9
-
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô
Lễ Kính
10
-
33 Thường Niên
Th. Lêô Cả, giáo hoàng tiến sĩ - Lễ Nhớ

11
-

Th. Martinô Tour, gm- Lễ NhớVeterans'Day (USA)

12
-

 

Th. Giosaphát, gmtđ

13
-


14
-

 

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn

15
-

 

Th. Albertô Cả, gmts

16
-

-Th. Gietruđê, DT

17
-

34 Thường Niên
Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ

18
-
Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Th. Rosa Philippine Duchesne, trinh nữ (Hoa Kỳ)

19
-

Th. Cêcilia, tntđ - Lễ Nhớ

20
-


21
-
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
Lễ nhớ


22
-23
-


24
-

1 Mùa Vọng năm A
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ Nhớ


25
-
Th. Catarina Alexandria, tntđ

26
-

 

27
-

 

 

28
-

Thanksgiving Day- USA

29
-
-
30
-
Th. Anrê, Tông đồ


tháng 10
tháng 12

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)