dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 2
Tháng 04, 2020
THÁNG CHÚA PHỤC SINH
- Canh Tý -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

 
-

 

 
-


1
-
mùa chay

2
-
mùa chay

3
-


mùa chay-
Kiêng Thịt


4
-
Thứ Bảy Tuần 5 mùa chay-
5
-

Chúa nhật Lễ Lá

6
-

Tuần thánh

7
-
Tuần thánh

8
-
Tuần thánh

9
-

Thứ Năm Thánh

10
-


Ăn chay
-Kiêng Thịt

Thứ Sáu Thánh


11
-

Thứ Bảy Thánh
Vọng Phục Sinh


12
-

Đại Lễ Chúa
Phục sinh

13
-
Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


14
-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


15
-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

16
-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


17
-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

18
-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

19
-

Chúa Nhật 2
Phục sinh
Lễ Chúa Tình Thương

20
-

Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh-

21
-

-Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh-

22
-

-Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh-

23
-
Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh-
24
-

Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh-

25
-
-Thánh Marcô, thánh sử, lễ kính-
26
-
Chúa nhật 3 Phục Sinh

27
-28
-


29
- 
30
-


 
-

 

 
-
tháng 3
tháng 5

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)