dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 09, 2020
THÁNG MẸ SẦU BI
Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
- 
-

Chúa đã qui tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển và qui tụ mọi ơn sủng nơi một người đó là Mẹ Maria.
(
Th. Benado)

 
-


 
-


1
11/7

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

2
12
Đầu tháng Kính Khiết Tâm Đức Mẹ

3
13
Chúa Nhật 22 Thường Niên
4
14

USA: Labor Day

5
15

Th. Teresa Calcutta, đt

6
16

 

7
17

8
18

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính

9
19
Th. Phêrô Claver, lm - Lễ Nhớ
10
20
Chúa Nhật 23 Thường Niên

11
21

 12
22

Lễ Kính Thánh Danh Mẹ Maria

13
23

Th. Gioan Kim Khẩu, gmts- Lễ Nhớ


14
24

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính

15
25

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ Nhớ

16
26

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ- Lễ Nhớ

17
27
Chúa Nhật 24 Thường Niên

18
28


19
29

Th. Januario, gmtđ

20
1/8

Th. Anrê Kim, Th. Phaolô Chong và các Bạn tử đạo- Lễ Nhớ

21
2
Th. Mathêô, TĐTS
Lễ Kính
22
3

 

 

23
4

Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

24
5
Chúa Nhật 25 Thường Niên

25
6
26
7

Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

27
8
Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục - Lễ Nhớ

28
9
Th. Vanceslao, Lorenso Ruiz và các bạn tử đạo

29
10

Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae - Lễ Kính

30
11
Th. Giêrônimô, lmts
Lễ Nhớ


tháng 10

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)