dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc, CN năm B, Ngày thường năm 1
Tháng 08, 2021
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
-

Chúa Nhật 18 Thường NiênTh. Anphongso, gmts

2
-

00

3
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

4
-

Th.Gioan Vianey, Lm. Lễ Nhớ

5
-
NGÀY THÁNH MẪU Lễ Cung Hiến ĐT Đức Bà Cả, Roma

6
-

-Lễ Chúa hiển dung - lễ kính
NGÀY THÁNH MẪU

7
12/6-

NGÀY THÁNH MẪU

8
-

Chúa Nhật 19 Thường NiênTh. Đaminh, lm

9
-

 

10
15-

Th. Laurensô, PtTđ (F) Vd -

11
16-

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

12
17-
Th. Phanxica Chantal-
13
18-14
19-

Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ

15
-
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ trọng


16
-

Th. Pontiano, GhTđ; Th. Hippilito, LmTđ


17
-18
-


19
-

Th. Gioan Êuđê, lm

20
-
Th. Benado, viện phụ TS

21
-

Th. Piô X, gh
Lễ nhớ


22
-
Chúa Nhật 21 TN


23
-

Th. Rôsa Lima, đt


24
-

Th. Batôlomeo, TĐ
Lễ Kính


25
-

Th. Lu-y
Th. Giuse Calasanz, lm

26
-

 

27
-
Th. Mônica
Lễ Nhớ

28
-

Th. Augustino, gmTs
Lễ Nhớ

29
-
Chúa Nhật 22 TN
-Th.Gioan Tẩy giả bị chém đầu


30
-31
-
 
-

 

 
-

 

 
- 
-
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)