dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, ngày thường năm 1, mùa vọng năm B
Tháng 12, 2021
Mùa Vọng -Mùa Giáng Sinh
Tân Sửu
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
- 
-
1
27-2
28-


3
29-4
1-11-

Th. Gioan Đamacênô

5
2-
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C


6
3-

Th. Juan Diego

7
4-

Th. Ambrôsiô, GMTS
Lễ Nhớ

8
5-

Lễ Mẹ Vô Nhiễm
USA-Lễ buộc

9
6-

Lễ Đức Mẹ Loreto, lễ nhớ

10
7-

 

11
8-


12
9-
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng CLễ Đức Mẹ Guadalupe

13
1014
11-

Th. Gioan Thánh Giá, LmTs
Lễ Nhớ

15
12-16
13-
Th. Lucia, dttđ
lễ nhớ
17
14-

 

18
15-19
16-
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C

20
17-

 

21
18-22
19-

 

23
20-24
21-

 

25
22-
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ Kính


26
23-
Lễ Thánh Gia -Lễ Kính
Ngày thánh hóa các gia đình.
Th. Stephanô, tử đạo
27
24-28
25-

Các Thánh Anh Hài
Lễ Kính


29
26-

Th. Tôma Becket, gmtđ

30
27-

Th. Sylveste, GhTđ

31
28

Năm mới 2022
Lễ Tro
-2022

 
-

Tết Nguyên
-2022
Phục Sinh
-2022

 
-

tháng 11
tháng 1-2022

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)