Tháng 01, 2017  
 
Âm Lịnh đinh dậu 2017: Tháng Năm Thiếu / Tháng Sáu Thiếu
CHÚA NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
Chúa sẽ không kết án những
tội nhân chạy đến kêu cầu Mẹ.
(Thánh Anphongsô)
1  
28
 
 
Chân Phước Junipero Serra linh mục (Hoa Kỳ)
2  
29
 
 
 
3  
1
(Th. Sáu thiếu)
Th. Tôma, tông đồ
Lễ Kính
4  
2
 
Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa
Th. Êlizabeth Bồ Đào Nha

Independence Day
(Hoa Kỳ)

5  
3
 
Đầu Tháng
Kính Khiết Tâm Đức Mẹ
Th. Antôn Giâcria, linh mục
6  
4
 
Chúa Nhật 14
Thường Niên

Bài đọc Chúa Nhật: Năm A Hằng ngày: năm II
(Th. Maria Goretti
trinh nữ tử đạo)

7  
5
 
 
 
8  
6
 
 
 
9  
7
 
 
Th. Augustinô Zhao Rong
và các Bạn tử đạo
10  
8
 
 
 
11  
9
 
 

Th. Benêdictô, viện phụ
Lễ Nhớ

12  
10
 
 
Kính Dức Mẹ
13  
11
 
Chúa Nhật 15
Thường Niên
Th. Henri
Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần 3 tại Fatima (1917)
14  
12
 
 
Chân Phước Kateri Tekakwitta - trinh nữ
Lễ Nhớ
Th. Camillô Lellis, linh mục Tại Hoa Kỳ dời tới 18/7
15  
13
 
 
Th. Bonaventura
giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ
16  
14
 
Lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô
 
17  
15
 
 
 
18  
16
 
 
Th. Camillô Lellis, linh mục
(Hoa Kỳ)
19  
17
 
 
Kính Dức Mẹ
20  
18
 
Chúa Nhật 16
Thường Niên
 
21  
19
 
 
Th. Laurensô Brinđisiô
linh mục tiến sĩ
22  
20
 
 
Th. Maria Mađalêna
Lễ Nhớ
23  
21
 
 
Th. Brigitta, Nữ tu
24  
22
 
 
Th. Sharbel Makhluf,
linh mục
25  
23
 
Th. Giacôbê I, tông đồ
Lễ Kính
26  
24
 
 
Th. Gioakim và Th. Anna Song Thân Đức Mẹ
Lễ Nhớ
27  
25
 
Chúa Nhật 17
Thường Niên
 
28  
26
 
 
 
29  
27
 
 
Th. Martha
Lễ Nhớ
30  
28
 
 
Th. Phêrô Kim Ngôn,
giám mục tiến sĩ
31  
29
 
 

Th. Inhaxiô Loyola,
linh mục
Lễ Nhớ

Hãy đến cùng Giuse.
(St. 41:55)
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)