dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
 
NXB Hiện tại 1969
 
<<<    

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
NXB Hiện tại 1969 dongcong.net 2009

NGÀY HAI MƯƠI BẢY
Cái gai thứ 1 đâm Trái Tim Chúa Giêsu : phạm tội trọng
  
Cứ lời thánh Phaolô dạy, kẻ phạm tội trọng đóng đanh Chúa Giêsu như quân Dothái xưa. Họ không đóng đanh bề ngoài, họ đóng đanh Người trong lòng. Thật vậy, vì có một lần Chúa Giêsu hiện đến cùng thánh nữ Magarita , đầu đội vòng gai, cả mình đầy những máu chảy ra, Chúa phán rằng:

"Những kẻ phạm tội trọng làm khốn Cha thế này đây".

Xưa bà thánh Têrêsa hằng cầu nguyện cho kẻ có tội. Một lần bà sốt sắng kêu van hết sức làm động lòng Chúa Giêsu , Chúa nghe lời bà và Chúa cứu 6 ngàn người được ơn ăn năn trở lại, sửa mình và được rỗi linh hồn.

 Thánh tích:
 Xưa có một người rất dữ tợn hung ác, đã phạm mọi giống tội. Khi đã già 60 tuổi, ông ta bị bệnh nặng, các y sĩ đều chê. Anh em bà con thấy thế khuyên ông ta lo việc linh hồn. Ông ta không nghe lời khuyên bảo, không lo xưng tội, mà còn chửi bới nói phạm đến Chúa.

Nhưng Chúa thương xót vô cùng, Người hiện ra phán rằng:

" Ta là Giêsu đã chết cho con, dù tội con nặng đến đâu, đừng sợ, hãy ăn năn thực lòng, Ta sẽ tha hết, vì Ta nhân từ thương xót vô cùng".

Ông ta thưa: Tôi sắp mất linh hồn rồi, cần gì ăn năn làm gì nữa.

Lúc ấy Chúa Giêsu mở áo cho ông ta xem các dấu tích trên mình Người và nói:

"Ta đã chịu khổ cực thế này để cứu linh hồn con, hãy thật lòng ghét tội, Ta sẽ cứu con khỏi sa hỏa ngục".

Ôi ghê gớm khốn nạn thay, lão ấy chẳng những không biết ơn Chúa Giêsu đã thương lão mà hối cải, nó còn xung lên nói phạm đến lòng nhân lành Chúa. Chúa Giêsu thấy lão cứng lòng cố chấp như vậy thì Người lấy mấy giọt máu bên sườn nhỏ xuống trán hắn, nói rằng:

"Đến ngày phán xét, máu này sẽ làm chứng cho thiên hạ biết ngươi đã khinh chê lòng thương xót Ta, ngươi hư đi là tại chính ngươi mà chớ".

Suy tích này ta biết tội trọng là sự gớm ghiếc và sự cứng lòng phạm đến Đức Chúa Trời là làm hại linh hồn người ta ngần nào.
Hãy hạ mình xuống cầu xin Ðức Mẹ thương xem, chớ để mình ra cứng lòng…

Nhà Xuất Bản Hiện Tại 1969.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)