dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bí Tích - Điều Răn - Kinh Nguyện
 
     
<<<    

Sáu Điều Răn

Hội thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: xem lễ ngày Chủ nhật, cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: chớ làm việc xác ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục-sinh.

Thứ năm: giữ chay những ngày Hội-thánh buộc.

Thứ sáu: kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội-thánh dạy.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)