dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bí Tích - Điều Răn - Kinh Nguyện
 
     
<<<    

Bảy Phép Bí Tích

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích:

Thứ nhất: là phép Rửa tội.

Thứ hai: là phép Thêm sức.

Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: là phép Giải tội.

Thứ năm: là phép Xức dầu thánh.

Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh.

Thứ bảy: là phép Hôn-phối.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)