dongcong.net
 
 


TUẦN BÁT NHẬT CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT

NGÀY I – NGÀY 18 THÁNG GIÊNG
CHÚA KITÔ THIẾT LẬP MỘT GIÁO HỘI DUY NHẤT

Hằng năm Giáo Hội tổ chức tuần bát nhật cầu cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu trước ngày lễ kính thánh Phaolô trở lại, ngày 25 tháng Giêng.

Trong tông thư Satis cognitum, năm 1897, Đức Lêô XIII đã tuyên bố Giáo Hội sẽ đặc biệt cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trong chín ngày, từ lễ Thăng Thiên cho đến lễ Hiện Xuống. Vào năm 1910, Đức thánh giáo hoàng Pius X đã chuyển tuần cầu nguyện này sang thời điểm như hiện nay. Vào thời ấy, lễ kính Tòa Thánh Phêrô được mừng vào ngày 18 tháng Giêng, ngày đầu tiên trong tuần bát nhật.

Trong sắc lệnh về đại kết, công đồng Vatican II kêu mời các tín hữu hãy hợp nhất trong lời cầu nguyện theo ý nguyện này… Thánh công đồng tuyên bố rằng mình luôn ý thức rằng ý nguyện thánh thiện giao hòa toàn thể Kitô hữu trong sự hiệp nhất của một Giáo Hội duy nhất và độc nhất của Chúa Kitô vượt quá sức lực và khả năng loài người (Sắc lệnh Hiệp Nhất, 24).

4.1 Ý muốn của Chúa Kitô là thiết lập một Giáo Hội duy nhất.

Tôi tin… Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.1 Biết bao lần trong đời, chúng ta đã tuyên xưng niềm tin này và trân trọng từng đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền! Trong tuần bát nhật cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng, cùng với Đức Thánh Cha, các giám mục, các tín hữu Công Giáo khắp thế giới và các anh chị em ly khai. Mặc dù các anh chị em này không sống trong đức tin đầy đủ, nhưng chính Chúa Kitô đã qui hướng họ về đó và Chúa đã hết lòng khát khao cho mọi người nên một – ut omnes unum sint.2 Lời nguyện thượng tế của Chúa Kitô là cầu xin cho mọi người được nên một.

Hiệp nhất là đặc tính của Giáo Hội Chúa Kitô. Đặc tính này tạo nên một phần trong mầu nhiệm Giáo Hội.3 Chúa Kitô đã thiết lập một, chứ không phải nhiều Giáo Hội. Đó là Giáo Hội của Chúa Kitô - mà trong kinh Tin Kính - chúng ta tuyên xưng là duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền. Sau khi phục sinh, Chúa Cứu Thế đã trao phó cho thánh Phêrô chăn dắt Giáo Hội ấy (cf Ga 21:17); Người ủy thác cho Phêrô cũng như các Tông Đồ việc phát triển và điều hành Giáo Hội ấy (cf Mt 28:18tt). Người nâng Giáo Hội ấy lên như một ‘rường cột và nền tảng của chân lý’ đến muôn đời (cf 1 Tm 3:15). Như một xã hội được thiết lập có cơ chế trên trần gian, Giáo Hội ấy tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo, do Đấng kế vị thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với ngài điều hành. Tuy nhiên, nhiều yếu tố thánh hóa và chân lý cũng được tìm thấy bên ngoài các giới hạn hữu hình của Giáo Hội. Bởi vì các yếu tố ấy là những tặng ân thuộc về Giáo Hội Chúa Kitô, nên cũng là những sức mạnh thúc đẩy đưa đến sự hiệp nhất Công Giáo.4 Giáo Hội thường được ví như chiếc áo của Chúa Kitô, không có đường chỉ, được may liền từ trên xuống dưới.5 Theo thánh Augustine, không nên phân chia Giáo Hội, vì Giáo Hội không có đường ranh phân chia nào cả.6

Rất nhiều lần Chúa đã biểu lộ ước nguyện thiết lập một Giáo Hội duy nhất. Chúa đã giảng về một đoàn chiên duy nhất và một chủ chăn duy nhất.7 Chúa tuyên bố một nước chia rẽ không thể đứng vững – omne regnum disisum contra se, desolabitur.8 Chúa đã giao chìa khóa Nước Trời cho Phêrô.9 Chúa hứa sẽ xây Giáo Hội Người trên tảng đá Phêrô.10

Qua mầu nhiệm hiệp thông các thánh, chúng ta hãy liên kết trong lời cầu nguyện cho mọi người được hiệp nhất, ut omnes unum sint, dưới quyền một chủ chăn duy nhất.

4.2 Lời kinh thượng tế của Chúa Kitô cầu cho sự hiệp nhất.

Mối quan tâm sâu sắc của Chúa Kitô về sự hiệp nhất được biểu hiện rõ nét trong lời kinh thượng tế của Người trong bữa Vượt Qua: Con không còn ở thế gian nữa, như họ, họ ở trong thế gian; phần Con, Con về cùng Cha. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ chúng trong danh Cha, danh mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như Chúng Ta… Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, lạy Cha, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong Chúng Ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con.11

Để mọi người nên một… Ut omnes unum sint… Hiệp nhất với Chúa Kitô là nguyên nhân và là điều kiện đưa đến sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Sự hiệp nhất này rất hữu ích cho nhân loại, bởi vì một Giáo Hội duy nhất sẽ làm mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất chân thật. Giáo Hội tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô trên trần gian. Trong sắc lệnh Hiệp Nhất, công đồng Vatican II đã xác quyết rằng sự hiệp nhất tác động đến tính phổ quát và sứ mạng cứu độ của Giáo Hội.12

Sự hiệp nhất đức tin và các tập tục là chủ đề của công đồng Jerusalem, công đồng đầu tiên thời Giáo Hội sơ khai.13 Các thư thánh Phaolô chứa đầy những lời nhấn mạnh của ngài về sự hiệp nhất. Thánh Phaolô đã dạy các trưởng lão của giáo đoàn Êphêsô rằng bổn phận chính yếu của họ là bảo toàn mối dây hiệp nhất.14 Thánh nhân đã xác quyết điều này với các cộng sự viên thân tín nhất và những người kế vị của ngài.15 Ta có thể nhận ra mối quan tâm về sự hiệp nhất trong những lời giáo huấn và hoạt động của tất cả các thánh Tông Đồ.16

Các giáo phụ đã tìm cách bảo toàn sự hiệp nhất mà Chúa Kitô hết lòng ước mong. Các ngài coi nạn chia rẽ trong Giáo Hội là sự dữ khốn nạn nhất trong các sự dữ.17 Trong thời đại chúng ta, có nhiều người đề xướng công cuộc đại kết giả tạo, cho rằng mọi giáo phái Kitô đều bình đẳng với nhau. Họ khước từ sự hiện hữu của một Giáo Hội hữu hình được liên kết với các thánh Tông Đồ và hoàn thành ước nguyện của Chúa Kitô. Theo công đồng Vatican II, Chúa Kitô chỉ thiết lập một Giáo Hội và chỉ một Giáo Hội duy nhất mà thôi. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng Kitô đã tự cho mình là những thừa kế đích thực của Chúa Giêsu Kitô; thực sự tất cả đều là những môn đệ của Chúa, nhưng họ khác nhau về tâm thức và đi theo những con đường khác biệt, như thể Chúa Kitô đã bị phân rẽ. Quả thật, sự chia rẽ như thế công khai đi ngược lại với ý muốn của Chúa Kitô, làm gương mù cho thế giới, và làm tổn hại cho sự nghiệp rao giảng Phúc Âm cho mọi thụ tạo.

Gương mù này phải trở nên một động lực để chúng ta cầu nguyện và hy sinh, vì nhiệt tâm đối với Giáo Hội. Chúng ta phải dâng các khổ chế nhỏ mọn trong công việc hằng ngày để xin lòng thương xót Chúa ban sự hiệp nhất cho Giáo Hội. Chúng ta phải dẹp bỏ mọi ngãng trở tách lìa chúng ta xa khỏi Chúa Kitô và ơn gọi bước theo Người. Chúng ta phải sống sao để đem người khác đến gần, chứ đừng làm họ xa cách Chúa Kitô. Chúng ta phải nghĩ xem chúng ta có những điểm tương đồng nào với anh chị em ly khai. Có lẽ xưa nay chúng ta chú ý đến những dị biệt hơn là những tương đồng. Với những người đã lãnh phép Thánh Tẩy, mang danh hiệu Kitô hữu, nhưng không tuyên xưng đức tin trọn vẹn, hoặc không hiệp thông với Đấng kế vị thánh Phêrô, Giáo Hội vẫn biết mình có liên hệ với họ vì nhiều lý do. Thực vậy, có nhiều người tôn nhận Chúa Giêsu làm mẫu mực cho lòng tin và đời sống, giữ đạo cách nhiệt thành, thành thực, hết lòng tin kính Chúa Cha toàn năng, và Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa. Được bí tích Thánh Tẩy ghi ấn, họ kết hợp với Chúa Kitô, họ còn công nhận và lãnh một số bí tích khác trong Giáo Hội, hoặc trong các cộng đồng Giáo Hội của họ. Nhiều người trong họ còn có chức giám mục, họ vẫn cử hành bí tích Thánh Thể và tôn kính Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa.18 Những anh chị em ly khai ấy vẫn tham dự mầu nhiệm hiệp thông các thánh và được hưởng nhờ ơn ích từ mầu nhiệm ấy, được Chúa Thánh Thần thúc bách để sống những cuộc đời gương mẫu.19

Mong sao ước nguyện hiệp nhất hãy thúc bách chúng ta cầu nguyện cho mọi người và trở nên những mẫu gương đức ái. Chúng ta hãy sống sao cho người ta nhận xét: Kìa, xem họ yêu thương nhau biết bao.20

4.3 Hiệp nhất, một tặng ân Chúa ban.

Hiệp nhất là một tặng ân Thiên Chúa ban. Chúng ta phải cầu xin và biến ý nguyện này thành động lực trong cuộc chiến sống đạo của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể góp được rất ít vào công cuộc của toàn thể Giáo Hội, tức là mối ưu tư hằng ngày của chúng tôi và của anh chị em, nếu như chúng ta không sống mật thiết với Chúa Giêsu, nếu như chúng ta không giữ lời Người và hằng ngày không cố gắng tìm kiếm những kho tàng giấu kín trong đó, nếu tình yêu Thiên Chúa đối với Đức Kitô không ăn rễ sâu nơi chúng ta.21

Tình yêu Thiên Chúa phải thúc bách chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em vẫn còn gắn bó với Giáo Hội bằng nhiều mối liên kết. Qua nỗ lực sống thánh trong công việc thường ngày, chúng ta góp phần hiệu quả vào sự nghiệp hiệp nhất Kitô Giáo. Mỗi tín hữu Công Giáo phải có một con tim vĩ đại để thấy mình có trách vụ phải phụng sự các tín hữu Công Giáo khác, các anh em Kitô hữu khác, và những người thuộc các tín ngưỡng khác. Chúng ta phải cầu nguyện cho tha nhân để họ được sống trong sự viên mãn của Chúa Kitô, và tìm được hạnh phúc nơi Người. Chúng ta hãy cầu nguyện qua lời phụng vụ thánh lễ hôm nay: Lạy Chúa, xin đổ đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa… và tình yêu chúng con đối với Chúa, xin giúp chúng con càng ngày càng gắn bó với nhau hơn nữa.22

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)