Đơn Xin Khắc Bảng

Tại Vườn Cầu Nguyện Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

        1900 Grand Ave - Carthage MO 64836 (417) 358 8580
       

 


 

Muốn khắc loại I ($100), xin ghi vào các hàng dưới đây:

________________________________________________________
Xin gạch vào Ô thích hợp: ___ Còn sống ___ Qua đời


Muốn khắc loại II ($500), xin ghi vào các hàng dưới đây:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Xin gạch vào Ô thích hợp: ___ Còn sống ___ Qua đời


Muốn khắc loại III ($1000), xin ghi vào các hàng dưới đây:

___________________________________________________ (___S ___Qđ)
___________________________________________________ (___S ___Qđ)
___________________________________________________ (___S ___Qđ)
___________________________________________________ (___S ___Qđ)
.                                                                    Xin gạch vào các Ô thích hợp.

Tên và địa chỉ người đứng xin khắc bảng:

__Ông __Bà __Anh __Chị _______________________________________

địa chỉ: ______________________________________________________

Thành phố ____________________________________________________

T. bang ______ Zip ___________ điện thoại _________________________

Ghi chú: ______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Số tiền gửi kèm $__________ ngày ______ tháng ____ năm ____________

 

 

 Mẫu Khắc Bảng (PDF file) --Trang Chính

 

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    khiettam@cox-internet.com