dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 1  
       
    Đức Maria Mẹ Thiên Chúa  ngày 01 tháng 1
    Thánh Basiliô Cả và Grêgriô Nazan ngày 02 tháng 1
    Thánh Elizabeth Ann Seton -USA ngày 04 tháng 1
    Thánh Gioan Neumann -USA ngày 05 tháng 1
    Chân phước Andre Bessette ngày 06 tháng 1
    Lễ Hiển Linh ngày 06 tháng 1
    Thánh Raymunđô  ngày 07 tháng 1
    Thánh Giuse Tuân ngày 07 tháng 1
    Thánh Hilariô  ngày 13 tháng 1
    Thánh Đa Minh Án Khảm và các bạn ngày 13 tháng 1
    Thánh Anton, viện phụ ngày 17 tháng 1
    Thánh Anton, viện phụ (ĐQB) ngày 17 tháng 1
    Thánh Sebastianô  ngày 20 tháng 1
    Thánh Anê  ngày 21 tháng 1
    Thánh Vinh Sơn ngày 22 tháng 1
   

Thánh Matthêu Anphongsô Đậu

ngày 22 tháng 1
    Thánh Phanxicô Salê ngày 24 tháng 1
    Thánh Phaolô Tông Đồ ngày 25 tháng 1
    Thánh Timôthêô và Titô ngày 26 tháng 1
    Thánh Angela Mêrici ngày 27 tháng 1
    Thánh Tôma Aquinô ngày 28 tháng 1
    Thánh Tôma Khuông ngày 30 tháng 1
    Thánh Gioan Boscô ngày 31 tháng 1
       
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)