dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 1
Tháng 01, 2021
2021-CANH TÝ-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
31
19

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN
(Th. Gioan Bosco, Lm)

 
 
 
-

 

 
-
1
19/11-

Lễ Mẹ Thiên Chúa
(Lễ buộc)

New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới


2
20-

Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, gm-ts
Lễ Nhớ

Thứ Bảy Đầu tháng

3
21-

Lễ Hiển Linh
Bài đọc Chúa Nhật: năm B


4
22-

USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ

5
23-

USA: Th. Gioan Neumann- Lễ Nhớ

6
24-

St. Andre Bessette, ts

7
25-
Th. Raymond Penyafort, lm
8
26-


9
27-

Kính Đức Mẹ


10
28-

Lễ Chúa chịu phép rửa

11
29-

Bắt đầu Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm 1

12
30-


13
1/12-

 

14
2-

 

15
3-


Lễ Nhớ

16
4-


Kính Đức Mẹ

17
5-
Chúa nhật 2
TN-B

Th. Antôn, viện phụ


18
6-

Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu
USA: Martin Luther King,


19
7-

 

20
8-

Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td

21
9-

Th. Agnes, dt, td

22
10-

USA-Cầu cho luật thai nhi

23
11-
Th. Vincente, ptTđ
24
12-
Lễ Chúa nhật Lời Chúa
(Th. Phanxicô Salêsiô, gmts)

25
13-

Thánh Phaolo trở lại - Lễ Kính

26
14-

Th Timothy và Titô, giám mục-

27
15-

Th. Angela Merici, DtNt

28 16-
Th. Tôma Aquinô, lmts - Lễ Nhớ
29 17-30
18
tháng 12-20

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)