dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 1
Tháng 04, 2021
THÁNG CHÚA PHỤC SINH
- -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

 
-

 

 
-


 
-


1
20-
Thứ Năm Thánh

2
21-


Ăn chay
-Kiêng Thịt

Thứ Sáu Thánh


3
22-
Thứ Bảy Thánh
Vọng Phục Sinh

4
23-

Đại Lễ Chúa
Phục sinh


5
24-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng
-

6
25-
-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


7
26-
-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


8
27-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

9
28-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


10
29-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


11
30-

Chúa Nhật 2
Phục sinh
Lễ Chúa Tình Thương

12
1-3-
Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh-

13
2-

-Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh-

14
3-

-Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh-

 

15
4-
Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh-16
5-

Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh-


17
6-

Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh-

18
7-

Chúa nhật 3 Phục Sinh

19
8-


20
9-

 

21
10-

 

22
11-
23
12-

 

24
13-
25
14-
Chúa nhật 4 PS
Lễ Chúa chiên lành
Ngày cầu cho ơn gọi

(T
h. Marcô, ts)

26
15-27
16-


28
17- 
29
18-

-Th. Catarina Siena, tnTs, lễ nhớí

30
19-

-T. Pio V, gh
KN biến cố 1975
cầu cho Vietnam

1
20-
tháng 3

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)