dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, ngày thường năm 1, mùa vọng năm B
Tháng 12, 2021
Mùa Vọng -Mùa Giáng Sinh
Tân Sửu
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
- 
-
1
27-

Tuần 1 mùa vọng

2
28-

Tuần 1 mùa vọng

3
29-

Th. Phanxico Xavie, Lm - lễ nhớ

4
1-11-

Th. Gioan Đamacênô

5
2-
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C


6
3-

(Th. Nicola, Gm),

7
4-

Th. Ambrôsiô, GMTS
Lễ Nhớ

8
5-

Lễ Mẹ Vô Nhiễm
USA-Lễ buộc

9
6-

(usa: Th. Juan Diego)

10
7-

Lễ Đức Mẹ Loreto, lễ nhớ

11
8-


12
9-
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C

13
10

Th. Lucia, dttđ
lễ nhớ


14
11-

Th. Gioan Thánh Giá, LmTs
Lễ Nhớ

15
12-16
13-
17
14-

 

18
15-19
16-
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C

20
17-

 

21
18-

(Th. Phero Camisio, LmTs)

22
19-

 

23
20-24
21-

Sáng: lễ mùa vọng
Tối: Lễ Vọng GS
Đêm: Đại lễ GS

25
22-
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ Kính


26
23-
Lễ Thánh Gia -Lễ Kính
Ngày thánh hóa các gia đình.
Th. Stephanô, tử đạo
27
24-

Thánh Gioan TđTs
Lễ Kính


28
25-

Các Thánh Anh Hài
Lễ Kính


29
26-

Th. Tôma Becket, gmtđ

30
27-

Bát nhật Giáng sinh

31
28

Bát nhật Giáng sinh Th. Sylveste, GhTđ

 
-

Năm mới 2022
Tết Nguyên
1 tháng 2-2022

Lễ Tro

2 tháng 3-2022

Phục Sinh
17 tháng 4-2022

 
-

tháng 11
tháng 1-2022

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)