dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, Chúa Nhật năm C, Ngày thường năm chẵn 2
Tháng 01, 2022
2022-TÂN SỬU-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
28-

CHÚA NHẬT 4 TN-C

31
29-
(Th. Gioan Bosco, Lm)
 
 
-

 

 
-
 
1-1
29/11-

Lễ Mẹ Thiên Chúa
New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới

2
30-

Lễ Hiển Linh


3
1/12-

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

4
2-

USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ

5
3-

USA: Th. Gioan Neumann- Lễ Nhớ

6
4-
St. Andre Bessette, ts
7
5-

Th. Raymond Penyafort, lm

8
6-

Kính Đức Mẹ


9
7-

Lễ Chúa chịu phép rửa

10
8-

Bắt đầu Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm
2

11
9-


12
10-

 

13
11-

Th. Hilario, GmTs

14
12-


15
13-


Kính Đức Mẹ

16
14-
Chúa nhật 2
TN-C


17
15-

Th. Antôn, viện phụ
USA: Martin Luther King,

18
16-

Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu

19
17-

 

20
18-

Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td

21
19-

Th. Agnes, dt, td

22
20-
USA-Cầu cho luật thai nhi
23
21-
Chúa nhật 3 Lời Chúa


24
22-

(Th. Phanxicô Salêsiô, gmts)

25
23-

Thánh Phaolo trở lại - Lễ Kính

26
24-

Th Timothy và Titô, giám mục-

27 25-
Th. Angela Merici, DtNt
28 26-

Th. Tôma Aquinô, lmts - Lễ Nhớ

29
27-
Tháng 2-2022

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)