dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm C, ngày thường năm 2
Tháng 04, 2022
THÁNG CHÚA PHỤC SINH
-NHÂM DẦN -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

 
-

 

 
-


 
-


-
20-


1
1/3-


-Kiêng Thịt


2
2-
Mùa Chay
3
3-

5 mùa chay

4
4-

 

5
5-


6
6-


7
7-

 

8
8-


-Kiêng Thịt


9
9-10
10-

Chúa Nhật Lễ Lá

11
11-
-Thứ Hai Tuần Thánh-

12
12-

-Thứ Ba Tuần Thánh-

13
13-

-Thứ Tư Tuần Thánh-

 

14
14-
-Thứ Năm Thánh Chúa lập BT. Thánh Thể-

15
15-

-Thứ Sáu Thánh Tưởng niệm Chúa tử nam-
Ăn chay
-Kiêng Thịt


16
16-

-Thứ Bảy Thánh
Vọng Phục Sinh -

17
17-

Đại Lễ Chúa
Phục sinh

18
18-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng
-

19
19-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

20
20-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

21
21-
-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng
22
22-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

23
23-
-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng
24
24-
Chúa nhật 2 PS
Lễ Chúa Tình Thương


25
25-

(Th. Marcô, ts)

26
26-
-Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh-

27
27-

-Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh-

 
28
28-

Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh-

29
29-

-Th. Catarina Siena, tnTs, lễ nhớ

30
30-
-T. Pio V, gh
KN biến cố 1975
cầu cho Vietnam
tháng 3
tháng 5

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)