dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc,, mùa vọng năm A, ngày thường năm II
Tháng 12, 2022
Mùa Vọng -Mùa Giáng Sinh
Nhâm Dần-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
Năm mới 2023
Tết Nguyên Đán
22- 1-2023

 
-

Lễ Tro
22-2-2023

Phục Sinh
9-4-2023


 
-
 
-1
8/11-

Tuần 1 mùa vọng

2
9-

Tuần 1 mùa vọng

3
10-

Th. Phanxico Xavie, Lm - lễ nhớ

4
11-
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A
Th. Gioan Đamacênô

5
12-6
13-

(Th. Nicola, Gm),

7
14-

Th. Ambrôsiô, GMTS
Lễ Nhớ


8
15-

Lễ Mẹ Vô Nhiễm
USA-Lễ buộc


9
16-

(usa: Th. Juan Diego)

10
17-
Lễ Đức Mẹ Loreto, lễ nhớ

11
18-
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A

12
19

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
USA:Lễ kính


13
20-

Th. Lucia, dttđ
Lễ Nhớ

14
21-

Th. Gioan Thánh Giá, LmTs
Lễ Nhớ


15
22-
16
23-

 

17
24-18
25-
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A

19
26-

 

20
27-21
28-

(Th. Phero Camisio, LmTs)
Winter Begins

22
29-23
1/12-

(Th. Gioan Kanty, Lm)

24
2-
Sáng: lễ mùa vọng
Tối: Lễ Vọng GS
Đêm: Đại lễ GS


25
3-
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ Buộc
26
4-

Th. Stephanô, tử đạo tiên khởi

27
5-

Thánh Gioan TđTs
Lễ Kính


28
6-

Các Thánh Anh Hài
Lễ Kính

29
7-


Bát nhật Giáng sinh
Th. Tôma Becket, gmtđ


30
8

Lễ Thánh Gia -Lễ Kính
Ngày thánh hóa các gia đình.

31
9-

Bát nhật Giáng sinh Th. Sylveste, GhTđ

 
-

Tháng 11
Tháng 1-2023

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)