dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc Chúa Nhật năm A, ngày thường năm 1
Tháng 03, 2023
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
-2023-Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

- 

 
- 
-

-

1
10/2-

 


Mùa Chay

2
11-

 

Mùa Chay

3
12-

 


Kiêng Thịt


4
13-

 

Mùa Chay

5
14-

2 Mùa chay

6
15-

Mùa Chay

7
16-

Mùa Chay

8
17-

Mùa Chay

9
18-
Mùa Chay

10
19-

 


Kiêng Thịt

11
20-

Mùa Chay

12
21-

3 mùa chay
USA: 1:00AM--2:00AM

13
22-

Mùa Chay

14
23-

 

15
24-

Mùa Chay

16
25-

 

17
26-

Thánh Patricio


Kiêng Thịt

18
27-19
28-

4 mùa chay 

20
29-

 

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng
Mùa Chay


21
30-

 

mùa chay

22
1/2-

 

mùa chay

23
2-

 

mùa chay

24
3-

 


Kiêng thịt

25
4-

 

-Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọngmùa chay

26
5-

5 mùa chay

27
6-

mùa chay

28
7-

mùa chay

29
8-

mùa chay

30
9-

mùa chay

31
10-

 


Kiêng thịt

 
-

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)