dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 1
Tháng 04, 2023
THÁNG CHÚA PHỤC SINH
-Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
11-

Chúa nhật 4 PS
T. Pio V, gh
KN biến cố 1975
cầu cho Vietnam

 
-

 

 
-


 
-


-
-


 
-


-


1
11/2-
Mùa Chay
2
12-

Chúa nhật Lễ Lá

3
13-

 

Thứ Hai Tuần Thánh-

4
14-

 

Thứ Ba Tuần Thánh-

5
15-

 

Thứ Tư Tuần Thánh-

6
16-

 

Thứ Năm Thánh Chúa lập BT. Thánh Thể-

7
17-


-Thứ Sáu Thánh Tưởng niệm Chúa tử nam-
Ăn chay
-Kiêng Thịt


8
18-

-Thứ Bảy Thánh
Vọng Phục Sinh -


9
19-

 

Đại Lễ Chúa
Phục sinh

10
20-

 

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng
-


11
21-

 

--Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


12
22-

-

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

13
23-

 

--Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


14
24-

 

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

15
25-

 

-Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

16
26-

 

Chúa nhật 2 PS
Lễ Chúa Tình Thương

17
27-

 

Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh-

18
28-

 

-Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh-

19
29-

 

-Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh-

20
1/3-

 

Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh-

21
2-

 

Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh-

22
3-

 

Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh-

23
4-
Chúa nhật 3 PS

24
5-25
6-
(Th. Marcô, ts)

26
7- 
27
8-

 

28
9-

 

29
10-
-Th. Catarina Siena, tnTs, lễ nhớ

 

tháng 3

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)