dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc,, mùa vọng năm B, ngày thường năm II
Tháng 12, 2023
Mùa Vọng -Mùa Giáng Sinh
Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
Năm mới 2024
Tết Nguyên Đán
10-2-2024

 
-

Lễ Tro
14-2-2024

Phục Sinh
31-3-2024


 
-
 
-

"Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu." 1Ga 4:8

 
-

-

1
19/10-2
20-3
21-
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B
Th. Phanxico Xavie, Lm - lễ nhớ


4
22-5
23-

 

Th. Gioan Đamacênô

6
24-

 

(Th. Nicola, Gm),

7
25-

 

Th. Ambrôsiô, GMTS- Lễ Nhớ

8
26-

 

Lễ Mẹ Vô Nhiễm
USA-Lễ buộc

9
27-

 

(usa: Th. Juan Diego)

10
28-
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng BLễ Đức Mẹ Loreto, lễ nhớ

11
2912
30-

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
USA:Lễ kính

13
1/11-

Th. Lucia, dttđ
Lễ Nhớ


14
2-
Th. Gioan Thánh Giá, LmTs- Lễ Nhớ
15
3-

 

16
4-17
5-
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B

18
6-

 

19
7-20
8-

 

21
9-

(Th. Phero Camisio, LmTs)
Winter Begins


22
10-

 

23
11-
(Th. Gioan Kanty, Lm)

24
12-
Sáng: lễ mùa vọng
Tối: Lễ Vọng GS
Đêm: Đại lễ GS
25
13-

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ Buộc


26
14-

 

Th. Stephanô, tử đạo tiên khởi

27
15-

Thánh Gioan TđTs
Lễ Kính

28
16-

 

Các Thánh Anh Hài
Lễ Kính


29
17

Bát nhật Giáng sinh
Th. Tôma Becket, gmtđ

30
18-

Bát nhật Giáng sinh Th. Sylveste, GhTđ

30
19-
Lễ Thánh Gia -Lễ Kính
Ngày thánh hóa các gia đình.

Tháng 11
Tháng 1-2024

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)