dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

Tác giả: Lm. Phạm Minh Vận, CMC

Tóm lược phỏng theo sách: "Phụng Vụ Bí Tích" của Linh Mục Phanxicô Xavier Tân Yến
do Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ xuất bản 1981

Các Cộng Đoàn, Giáo Xứ,
và Các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành
được tự do dùng làm giáo khoa học tập
những không in ấn có tính cách thương mại.


 
Phụng Vụ Nhiệm Tích
 
  <<<
Thần Học Giáo Dân
 
     
  10. Nhiệm tích Hôn Phối
  09. Nhiệm tích Truyền Chức Thánh
  08. Nhiệm tích Xức Dầu Thánh
  07. Nhiệm tích Hòa Giải
  06. Nhiệm tích Thánh Thể
  05. Nhiệm tích Thêm Sức
  04. Nhiệm tích Thánh Tẩy
  03. Phần hai: Bản thể nhiệm tích
  02. Nơi, vật dụng, cử điệu trong phụng vụ
  01. Phần nhất: Tổng quát về phụng vụ
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)