dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mục Đích Của Dòng
 
     
<<<    

Mục đích chung là cổ động vinh danh Chúa (II cor 9,13),và thánh hóa các phần tử (I th 4,3) bằng việc tận hiến đích thực và công khai cho Thiên Chúa (giáo luật 573,1), thể hiện qua việc thực thi ba lời khấn Dòng: Khiết tịnh, Thanh bần và

Tuân phục (giáo luật 573, 2), gắng đạt tới đức ái hoàn hảo, và lấy Hiến pháp Dòng làm luật sống căn bản. (Hiến Pháp Dòng, điều 2).

Mục đích riêng là nhờ vào việc hiến toàn thân cho Mẹ Maria, đào tạo những linh mục và tu sĩ thánh thiện hoàn hảo (Mt. 5, 48; Jn. 17, 19), trổi vượt về nhiệt tâm cứu các linh hồn, thấm nhuần tinh thần Tuân Phục và thích nghi, hiệp thông với Hội Thánh Công Giáo (giáo luật 675, 3), nhằm đưa người ngoài Công giáo, nhất là những người vô thần trở về với ánh sáng đức tin, nhận biết Thiên Chúa. (Hiến Pháp Dòng, điều 3).

Dòng chọn Ðức Trinh Nữ Maria, dưới tước hiệu Mẹ Ðau Thương hay Mẹ Bảy Niềm Ðau, lễ kính ngày 15 tháng 9 làm Bổn mạng chính, cũng nhận Thánh Giuse lao công, lễ kính ngày 1 tháng 5, và các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, lễ kính 24 tháng 11 làm Bổn mạng nhì. (Hiến Pháp Dòng, điều 4)

Dòng Ðồng Công là Dòng Giáo Sĩ (giáo luật 588, 2), chỉ có một bậc, tuy gồm hai thành phần: anh em linh mục và anh em không linh mục. Nhiệm vụ anh em linh mục là quản trị Dòng và các Tu viện của Dòng, huấn luyện các phần tử, chỉ huy các công việc chính yếu trong Dòng, và đáp ứng những nhu cầu mục vụ bất cứ ở đâu mà việc tông đồ đòi hỏi. Anh em không linh mục sẽ cộng tác với anhem linh mục trong các nhiệm vụ nói trên (Hiến Pháp Dòng, điều 5).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)