dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: St 17, 1. 9-10. 15-22

"Mọi đứa con sẽ chịu cắt bì để làm dấu giao ước. Sara sẽ sinh cho ngươi đứa con trai".

Trích sách Sáng Thế.

Khi Abram vừa được chín mươi chín tuổi, Chúa hiện ra với ông và phán bảo ông rằng: "Ta là Chúa toàn năng, hãy đi trước mặt Ta và hãy nên trọn lành".

Chúa lại phán bảo Abraham rằng: "Vậy ngươi và dòng dõi ngươi qua muôn thế hệ, hãy giữ giao ước của Ta. Đây là giao ước phải giữ giữa Ta với ngươi, nghĩa là dòng dõi ngươi sau này: Tất cả con trai của các ngươi sẽ chịu cắt bì".

Chúa lại bảo Abraham rằng: "Ngươi sẽ không còn gọi Sarai vợ ngươi là Sarai nữa, nhưng gọi là Sara. Ta sẽ chúc phúc cho Sara; và Sara sẽ sinh một con trai; Ta sẽ chúc phúc đứa con đó, nó sẽ làm đầu nhiều dân, và do nó sẽ sinh ra nhiều vua nhiều nước". Abraham cúi mặt cười, nghĩ trong lòng rằng: "Già đã trăm tuổi mà còn có con được sao? Sara đã chín mươi tuổi sẽ sinh con ư?" Rồi ông thưa cùng Chúa: "Xin Chúa cho Ismael được sống trước mặt Chúa!" Chúa phán bảo Abraham rằng: "Sara vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, ngươi đặt tên nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước muôn đời với nó và dòng dõi nó. Ta cũng nghe lời ngươi cầu cho Ismael: này Ta sẽ chúc phúc cho nó sinh sản nhiều. Nó sẽ sinh ra mười hai tướng quân, và Ta sẽ làm cho nó nên một dân tộc lớn. Còn lời giao ước của Ta chỉ ký kết với Isaac, do Sara sẽ sinh ra cho ngươi mùa này sang năm". Sau khi nói hết lời cùng Abraham, Thiên Chúa biến đi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Đáp: Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa (c. 4).

Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. - Đáp.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn; con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. - Đáp.

3) Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 8, 1-4

"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết". Đó là lời Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 12 TN
Mt 8,1-4
CHẠY ĐẾN VỚI CHÚA
Có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Chúa Giêsu và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Chúa Giêsu giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn” (Mt 8, 2-3)

Suy niệm: Thật ngạc nhiên, người phong hủi lại chạy đến với Chúa! Theo luật Do Thái thời Chúa Giê-su, người bị phung hủi phải ở riêng một nơi và không được có lều trại, đồng thời không được tiếp xúc với ai, thậm chí có người nào đến thì phải thét lớn tiếng để báo cho họ tránh xa. Vậy mà người phung hủi trong Tin Mừng hôm nay thật lạ lùng, anh chạy đến với Chúa Giê-su, chứ không lánh mặt Ngài. Tại sao vậy? – vì anh hết sức mong mỏi được chữa lành. Bị phung hủi, anh mất hạnh phúc, cuộc đời anh tàn lụi và bị cách ly khỏi thế giới con người. Sống giữa thế giới, nhưng thực ra, anh đang sống cô độc, mà cơn bệnh phung hủi đã cách ly anh với thế giới. Do đó, anh khát khao được chữa lành và đối với anh, chỉ có Chúa Giê-su mới là niềm hy vọng của anh. – Anh chạy đến vì anh tin tưởng vào lời Chúa hứa ban Đấng Mê-si-a cho thế giới. Đấng Mê-si-a sẽ rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khốn, trả tự do cho kẻ bị giam cầm, chữa lành những tâm hồn thương tích. Anh nghe biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, nên anh chạy đến với Ngài. – Anh chạy đến với Chúa Giê-su vì tin tưởng Chúa yêu thương và chữa lành cho anh, dù rằng Chúa sẽ đòi buộc anh phải trở về và đừng phạm tội nữa hay yêu cầu anh hãy đi trình diện với các thầy tư tế. Anh chấp nhận thay đổi, miễn sao được Chúa chữa lành, tha thứ.

Sống Lời Chúa: Đến lãnh bí tích Giải tội với lòng khao khát được thứ tha.

Cầu nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, xin thương xót con.

Thực hành - chạy đến Thánh Tâm Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. 2015

 
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)