dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
 
Thứ Năm Tuần IV Thường Niên Năm II
 

BÀI ĐỌC I: 1 V 2, 1-4. 10-12

"Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ; Salomon, con hãy can đảm và ăn ở xứng danh nam nhi".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Gần ngày băng hà, Đavít truyền cho Salomon, con trai của ông rằng: "Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ. Con hãy can đảm, và ăn ở xứng danh nam nhi. Con hãy tuân giữ các huấn lệnh của Chúa là Thiên Chúa con, hãy đi trong đường lối của Người, hãy tuân giữ các lễ nghi, giới răn, thánh chỉ và giáo huấn của Người như đã ghi chép trong Luật Môsê, ngõ hầu con đi đâu, con cũng hiểu biết mọi việc con làm, để Chúa hoàn thành lời Người đã nói về cha rằng: "Nếu con cái ngươi tuân giữ đường lối của chúng và hết lòng hết trí đi trước mặt Ta trong chân lý, thì ngươi sẽ không bao giờ mất người kế vị trên ngôi báu Israel".

Vậy vua Đavít yên giấc với các tổ phụ và được mai táng trong thành Đavít. Đavít làm vua Israel được bốn mươi năm: tại Hebron, ngài cai trị bảy năm; tại Giêrusalem, ngài cai trị ba mươi ba năm. Còn Salomon lên ngôi Đavít cha ngài, và triều đại ngài rất vững bền.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  1 Sb 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bcd

đáp=Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (c. 12b).

xưóng 1) Đavít đã chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể cộng đồng, người thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, từ đời đời tới muôn muôn thuở”.

2)Lạy Chúa, cao sang, quyền bính và vinh quang, chiến thắng, lời ca khen đều thuộc về Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất là của Chúa.

3)Chúa ngự trên tất cả những đế vương. Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa. B)Chúa thống trị trên tất cả mọi loài, sức mạnh quyền bính đều ở trong tay Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vững bền.

ALLELUIA:  Ga 6, 64b và 69b
-Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống: Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mc 6, 7-13

"Người bắt đầu sai các ông đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. 

Đó là lời Chúa.

04/02/16                       THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Mc 6,7-13
SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.(Mc 6,12)

Suy niệm: Lời rao giảng đầu tiên của Gio-an Tẩy Giả là: “Anh em hãy sám hối” (Mt 3,2). Khởi đầu sứ vụ của mình, Đức Giê-su cũng rao giảng: “Anh em hãy sám hối” (Mt 4,17). Đến lượt các môn đệ được sai đi rao giảng, các ông cũng kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Sám hối là điều kiện để được tha thứ, được Chúa xót thương. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót (Ep 2,4), Người muốn thi thố lòng thương xót đến mọi người. Tuy nhiên, phía con người cần phải ăn năn sám hối để lãnh nhận ơn cứu độ hay lãnh nhận sự thương xót của Chúa. Như cái máng muốn thông nước cần dọn sạch rác rưởi, cũng vậy tâm hồn tội lỗi muốn lãnh nhận lòng thương xót của Chúa cũng cần ăn năn sám hối.

Mời Bạn: Nói tới sám hối chúng ta thường nghĩ tới một trạng thái u buồn ảm đảm, nhưng thực ra đáng vui mừng hơn là buồn. Vì người sám hối là người đổi mới cuộc đời, đưa mình trở về tình trạng trong sạch. Chuyện người con thứ trong Tin Mừng Lu-ca chương 15 cho thấy niềm vui của người sám hối trở về. Chính khi anh nói lời sám hối với người cha, là lúc anh nhận được lòng thương xót tha thứ của cha và niềm vui được “sống lại” sau những ngày “chết” trong tội lỗi. Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót mời gọi chúng ta sám hối đó bạn!

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy dành vài phút để xét mình và dâng lên Chúa tâm tình sám hối chân thành.

Cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.” (Tv 50,3-4)

    <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)