dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
 
Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên Năm II
 

BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 1-16

"Noboth đã bị ném đá chết".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: "Hãy nhượng vườn nho cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó gần đền ta: bù lại, ta sẽ đổi cho ngươi vườn nho khác tương đương". Nhưng Naboth thưa lại rằng: "Xin Chúa đừng để tôi nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi". Acáp tức giận bỏ về nhà, và căm hờn vì lời ông Naboth, người Giêrahel đã nói: "Tôi sẽ không nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi". Vua nằm lăn xuống giường, quay mặt vào vách và không ăn uống gì.

Giêzabel, vợ vua, đến cùng vua và nói rằng: "Tại sao đức vua buồn phiền, và không ăn uống gì?" Vua đáp: "Tôi đã nói với Naboth người Giêrahel rằng: "Hãy bán vườn nho lại cho ta, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho vườn nho khác tốt hơn". Nó lại nói: "Tôi không thể nhượng vườn nho tôi cho đức vua". Giêzabel vợ vua liền nói với vua rằng: "Quyền thế nhà vua cao cả biết bao, và nhà vua cai trị nước Israel khéo như thế nào! Thôi, dậy ăn uống đi, và cứ yên tâm. Thiếp sẽ tặng cho nhà vua vườn nho của Naboth người Giêrahel".

Bà ta nhân danh Acáp mà viết thơ, lấy ấn vua đóng vào, và gởi cho các bậc kỳ lão và chức sắc ở cùng thành với Naboth. Nội dung bức thư như thế này: "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh, và đặt Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Hãy xúi hai đứa gian ác thuộc phường Bêlial đến trước mặt nó và cáo gian nó thế này: "Nó đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua". Các ngươi hãy điệu nó đi mà ném đá cho nó chết". Vậy dân chúng ở cùng thành với Naboth, các kỳ lão và chức sắc cùng ở một thành với ông, làm như Giêzabel đã truyền, đúng như đã viết trong thư bà gởi cho họ. Họ công bố một thời kỳ chay tịnh, đặt ông Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Họ dẫn đến hai thằng con cái ma quỷ, đặt chúng ngồi đối diện với ông. Và hai đứa này, đúng là hạng quỷ sứ, đã cáo trước mặt dân chúng rằng: "Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua". Nghe thế, họ liền điệu ông ra khỏi thành, và ném đá hạ sát ông. Rồi họ sai người đi nói với Giêzabel rằng: "Naboth đã bị ném đá chết rồi".

Khi nghe tin Naboth đã bị ném đá chết, Giêzabel liền nói với Acáp rằng: "Nhà vua hãy chỗi dậy và chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel, kẻ đã không muốn theo ý nhà vua nhượng lại vườn nho mà lấy tiền: Naboth không còn sống nữa, nhưng đã chết rồi". Khi hay tin Naboth đã chết, Acáp chỗi dậy và xuống chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel. Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 5, 2-3. 5-6. 7

Ðáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở (c. 2b).

Xướng: 1) Xin lắng tai nghe lời con, thân lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở. Xin để ý nghe tiếng con cầu khẩn, ôi Ðại Vương và Thiên Chúa của con! - Ðáp.

2) Ngài không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác. - Ðáp.

3) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian xảo thì Chúa ghê tởm không nhìn. - Ðáp.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ". Ðó là lời Chúa.

THỨ HAI TUẦN 11 TN
Mt 5,38-42
TIN MỪNG BẤT BẠO ĐỘNG
Luật dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái nữa.” (Mt 5,38-39)
Suy niệm: Phương châm của Luật xưa thật là rõ ràng và “công bằng” (!) vì “mắt đền mắt, răng đền răng” mà. Còn Đức Giê-su lại dạy : “Đừng chống cự lại người ác!” mà còn hơn thế nữa: “Bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái nữa!” Sống theo Tin Mừng như thế phải chăng là khiếp nhược?

Mời Bạn nhớ lại một kinh nghiệm khi bạn phải hứng chịu một sự nhục nhã, một điều xúc phạm. Phải chăng lúc đó, cứ theo tính tự nhiên, bạn thấy phương châm “mắt đền mắt” trên đây thật là công bằng và chí lý? Nhưng không phải là Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta sống nhân từ theo Tin Mừng đáp lại sự xúc phạm là đi ngược lại tính tự nhiên đâu. Sống nhịn nhục trước bất công không phải là hèn nhát và khơi sâu thêm hố bất công đâu. Chúa chất vấn để nói lên tiếng nói của lẽ phải đấu tranh cho công bằng và nhân phẩm: “Nếu tôi nói sai thì hãy chỉ cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi?” Nhưng đồng thời Ngài vẫn luôn hiền từ dịu dàng để trên thập giá còn có thể thốt lên: “Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.”

Sống Lời Chúa: tìm một dịp - mà dịp này chắc cũng không thiếu gì trong đời thường của bạn - để sống phương châm : yêu thương, yêu cả kẻ thù – yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết miệt mài đấu tranh cho công bằng và sự thật mà vẫn luôn dịu hiền yêu thương và quảng đại tha thứ như Chúa đã nêu gương cho con. Amen.

5 phút suy niệm lời Chúa 2014
    <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)