Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 24 - 13, 5a

"Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Barnaba và Saolô, sau khi hoàn tất sứ mạng, đã rời Giêrusa-lem, đem theo Gioan cũng gọi là Marcô.

Bấy giờ trong Hội Thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thơ ấu, và Saolô. Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: "Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định". Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường.

Được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêucia, rồi từ đó vượt biển sang Cyprô. Khi đến Salamina, hai ông rao giảng lời Chúa trong các hội đường Do-thái. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Đáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c. 4).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. - Đáp.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. - Đáp.

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô đã sống lại và chiếu soi chúng ta, là những kẻ Người đã cứu chuộc bằng máu của Người. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 12, 44-50

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy". Đó là lời Chúa.

 

5 phút suy niệm  2016

 

5 phút suy niệm:                                   THỨ TƯ TUẦN 4 PS
Ga 12,44-50
LÀ ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM TỐI
“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46)
Suy niệm: “Phải có bóng tối hiện diện để ánh sáng có thể bừng sáng rực rỡ” (Triết gia F. Bacon). Luồng sáng từ trời cao chiếu sáng đêm hang đá Bê-lem, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa sinh hạ làm người. Đền thờ Giê-ru-sa-lem chợt bừng sáng trong ngày Lễ Nến, ngày Con Thiên Chúa được dâng trong Đền thờ, bừng sáng trong lòng cụ ông Si-mê-on và cụ bà An-na. Dân ngồi trong cảnh tối tăm miền Ga-li-lê chợt nhìn thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng Đức Ki-tô xuất hiện rao giảng Tin Mừng (Mt 4,12-17). Ánh sáng của Đấng Cứu Thế ấy tiếp tục xua tan bóng tối trong con người Mát-thêu, từ nhân viên thu thuế tội lỗi thành tông đồ nhiệt thành, nơi Gia-kêu hoán cải, nơi người trộm lành trên thập giá... Và chắc chắn ánh sáng ấy đang chờ đợi bạn ngày hôm nay.
Mời Bạn: "Mỗi người phải quyết định hoặc bước đi trong ánh sáng của lòng vị tha sáng tạo hay trong bóng đêm của sự ích kỷ hủy diệt" (Mục sư M. King). Tin vào Đức Ki-tô là bước đi trong ánh sáng của Ngài, ánh sáng yêu thương, lạc quan, tin tưởng. Mỗi nghĩa cử bác ái, tha thứ, quảng đại của bạn là một tia sáng giúp thế giới này bớt tối tăm hơn.
Sống Lời Chúa: Tôi tập làm ánh sáng của Chúa Giê-su qua việc mỗi ngày làm một việc bác ái, một nghĩa cử yêu thương, nói một lời an ủi, khích lệ...
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ánh sáng trần gian, là ánh sáng cho tâm hồn con. Xin giúp con xác tín tin theo Chúa, thực hiện điều răn Chúa dạy, con sẽ bước đi trong ánh sáng, không còn bóng tối nơi tâm hồn con nữa. Xin cho con cũng trở thành ánh sáng Chúa cho người lân cận. Amen.

THỨ 4 SAU CN 4 PS – C
CHÚA GIÊSU – ÁNH SÁNG CHIẾU SOI LINH HỒN CON NGƯỜI
* LỜI CHÚA : “Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46)
* CHIA SẺ :
Ánh sáng, sự cần thiết cho đời sống con người.
Người thủy thủ trong đêm đen cần có ánh sáng của ngọn hải đăng làm dấu hiệu cho biết là bến bờ.
Trong bóng đêm, người tài xế cần có ánh sáng của đèn soi chiếu để tránh bị tai nạn.
Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cần ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn, để chúng ta đến được với Chúa Cha – Đấng ban sự sống.
Chúa Giêsu Kitô là Ánh Sáng đã đến thế gian, để xua tan đi bóng đêm tội lỗi, của sự chết, để đưa con người đi trong ánh sáng để được hưởng sự sống muôn đời.
Trong bóng đêm thế gian, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, để được hưởng niềm vui, bình an và ơn cứu độ muôn đời.
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu! Xin chiếu tỏa ánh sáng vinh quang phục sinh của Chúa vào linh hồn mỗi người chúng con, để chúng con được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)