Suy Niệm mùa chay, năm A

Lm Giuse Trần Việt Hùng

Suy niệm Chúa Nhật tuần 4A Mùa Chay

 

Chúa Nhật 4 MÙA CHAY. A

 

TRẦN VIỆT HÙNG, BRONX, NY

 

March 12, 2020