dongcong.net
 
 
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
   

 

 

   
  <<<  
  Mùa Vọng, Giáng Sinh Năm A   Mùa Chay   Mùa Phục Sinh
           
vọng 01- A Thứ Tư Lễ tro Chúa nhật lễ lá ABC
vọng 02- A 01- mùa chay A 01- phuc sinh abc
vọng 03- A 02- mùa chay A 02- phuc sinh a
vọng 04- A 03- mùa chay A 03- phuc sinh a
Lễ Giáng Sinh 04- mùa chay A 04- phuc sinh a
Lễ Hiển Linh 05- mùa chay A 05- phuc sinh a
Lễ Thánh Gia Thất     06- phuc sinh a
Lễ Phép rửa     Lễ Thăng Thiên
        Lễ Hiện Xuống
  Mùa Thường Niên     Lễ Chúa Ba Ngôi
Chúa nhật 2 TN Chúa nhật 15-TN Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Chúa nhật 3 TN Chúa nhật 16-TN    
Chúa nhật 4 TN Chúa nhật 17-TN    
Chúa nhật 5 TN Chúa nhật 18-TN    
Chúa nhật 6 TN Chúa nhật 19-TN    
Chúa nhật 7 TN Chúa nhật 20-TN    
Chúa nhật 8 TN Chúa nhật 21-TN    
Chúa nhật 9 TN Chúa nhật 22-TN    
Chúa nhật 10 TN Chúa nhật 23-TN Chúa nhật 29-TN
Chúa nhật 11-a TN Chúa nhật 24-TN Chúa nhật 30-TN
Chúa nhật 11-aaTN Chúa nhật 25-TN Chúa nhật 31-TN
Chúa nhật 12-TN Chúa nhật 26-TN Chúa nhật 32-TN
Chúa nhật 13-TN Chúa nhật 27-TN Chúa nhật 33-TN
Chúa nhật 14-TN Chúa nhật 28-TN Chúa nhật 34-TN
           
          PNS FL 8-22-23
           
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)