dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Những Ngày Của Mẹ
 
  <<<
theo chu kỳ năm phụng vụ
 
   
  01. Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08 tháng 12 (Lm Lợi)
  01. Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08 tháng 12 (Lm Phero)
  01. Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08-12 (Thiên chúa yêu -Lm Lợi)
  01. Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08 tháng 12 (Lm Long)
  01. Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08 tháng 12 (Lương văn Liêm)
    01. Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08 tháng 12- Pope 2010
    01. Lễ Mẹ Vô Nhiễm 08 tháng 12 Pope 2009
  Ave Maria - Mẹ Vô Nhiễm thơ- Mặc Trầm Cung
  Tông đồ của Mẹ Vô Nhiễm ĐTGM nguyễn văn Thuận
  Mẹ Maria Vô Nhiễm  
  Đức Maria Vô Nhiễm Tuyết Mai
  Bên mẹ luôn mãi bình an Lm Hồng Phúc
  02. Lễ Mẹ Guadalupe ngày 12 tháng 12
  03. Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 01 tháng 01
  03.mầu nhiệm Theotokos ngày 01 tháng 01
  04. Lễ Mẹ Dâng Chúa ngày 02 tháng 02  
  04. Lễ Mẹ Dâng Chúa- Lm Huy ngày 02 tháng 02  
  05. Lễ Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 02  
  06. Lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 03  
  07. Lễ Mẹ Thăm Viếng ngày 31 tháng 05  
  08. Lễ Trái Tim Mẹ Thứ Bảy T II sau Lễ Hiện Xuống
  09. Lễ Mẹ Núi Carmêlô ngày 16 tháng 07  
  10. Lễ Cung Hiến Đền Thờ... ngày 05 tháng 08
  11. Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 -08 by JM. Lam Thy
  11. Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 08
  12. Lễ Mẹ Nữ Vương 1 ngày 22 tháng 08
  12. Lễ Mẹ Nữ Vương 2 ngày 22 tháng 08
  13. Lễ Sinh Nhật Mẹ ngày 08 tháng 09 Lm. Phero
  13. Lễ Sinh Nhật Mẹ 2 ngày 08 tháng 09 Lm Phượng
  13. Lễ Sinh Nhật Mẹ 4 ngày 08-09 Tuyết Mai
  13. Lễ Sinh Nhật Mẹ 3 ngày 08 tháng 09 Br. ThiệnMỹ
  14. Lễ Thánh Danh Mẹ ngày 12 tháng 09
  15. Lễ Mẹ Sầu Bi ngày 15 tháng 09 Lm Phero
  15. Mẹ Đồng công cứu chuộc 15 -09 Lm Vũ Tiến Tặng
  15. Lễ Mẹ Sầu Bi 2 ngày 15 tháng 09 Lm Phượng
  15. Lễ Mẹ Sầu Bi 3 thơ: cùng mẹ sầu bi
  15. Lễ Mẹ Sầu Bi mẹ đứng đó, dưới chân cây thập
  15. Lễ Mẹ Sầu Bi 4 thiếu nhi với Mẹ sầu bi
  15. Lễ Mẹ Sầu Bi 5 Sưu tầm 2010
  16. Lễ Mẹ Mân Côi ngày 07 tháng 10
  17. Lễ Mẹ Dâng Mình ngày 21 tháng 11
  18. Lễ Ngày Thứ Bảy Lễ ngoại lịch về Đức Mẹ
       

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)