dongcong.net
 
 


ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

Hội Đạo Binh Đức Mẹ được ông Phơ-răng Đớp (Frank Duff), một giáo dân ở thủ đô Đu-bơ-lin (Dublin), Ái Nhĩ Lan và một số giáo hữu cùng chí hướng khởi xướng năm1921. Mục đích của đoàn thể này là thánh hóa các hội viên bằng việc cầu nguyện và cộng tác tích cực vào công cuộc của Đức Ma-ri-a và của Giáo Hội để nước Chúa Ki-tô trị đến. Các cương lĩnh của hội được rút từ đường lối của Giáo Hội và tác phẩm Thành Sùng Kính Đức Ma-ri-a của thánh Lu-i Ma-ri-a đơ Mong-pho.

Đạo Binh Đức Mẹ phát triển nhanh chóng khắp thế giới và trở thành một trong những đoàn thể giáo dân đông đảo nhất trong Giáo Hội. Các giám mục và giáo sĩ địa phận có thể sử dụng họ vào bất cứ hình thức hoạt động Công Giáo tiến hành nào, trừ việc quyên tiền. Hội Đạo Binh Đức Mẹ đòi buộc các hội viên phải sống đạo sốt sắng, tham dự các buổi họp cầu nguyện hằng tuần, đọc sách thiêng liêng và nghe linh mục linh hướng huấn dụ và dành ra ít là hai tiếng đồng hồ mỗi tuần cho công tác tông đồ.

Hội Đạo Binh Đức Mẹ được tổ chức qui củ phân thành những nhóm như các binh đoàn La Mã thời xưa. Đơn vị nhỏ nhất được gọi là Praesidium (tiểu đội), hai hoặc ba Praesidium họp thành một Curia, bộ phận quản trị miền gọi là Senatus, và bộ phận quản trị trung ương cao nhất gọi là Concilium.

Một trong những hoạt động hiệu quả nhất của hội Đạo Binh đối với sự phát triển đời sống thánh thiện cá nhân là lễ tận hiến hằng năm của các hội viên gọi là lễ Acies. Theo ngôn từ của chính hội Đạo Binh : “Ýá hướng chính yếu của Đạo Binh... là làm việc trong sự hiệp nhất và lệ thuộc vào Đức Ma-ri-a, Nữ Vương của mình. “Acies” là tuyên ngôn long trọng nói lên sự hiệp nhất và lệ thuộc ấy, là hành vi tái xác quyết lời hứa trung thành với Đức Ma-ri-a của cá nhân và tập thể.”
Có lẽ hoạt động hiệu quả nhất của hội Đạo Binh Đức Mẹ là công tác thăm viếng các gia đình và cổ động việc học hỏi Thánh Kinh mà họ gọi là Pilgrimatio pro Christo (cuộc Hành Trình cho Chúa Ki-tô).

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)