dongcong.net
 
 


ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC

Xem:
- Đức Ma-ri-a Trung Gian

Tước hiệu “Đồng Công Cứu Chuộc” ra đời từ thế kỷ XIV, và từ đó đã được các giám mục Công Giáo, các thần học gia và văn sĩ nổi tiếng sử dụng rộng rãi. Gần đây, tước hiệu này còn được sử dụng trong các văn kiện của Tòa Thánh. Vì thế, đừng ai đặt vấn đề về tính cách hợp pháp của tước hiệu này làm gì.

Nhưng nội dung tín lý của tước hiệu này còn quan trọng hơn chính bản thân tước hiệu. Từ ngữ “Đồng Công Cứu Chuộc” mang ý nghĩa gì?

Theo một số nhà thần học, danh xưng này nói lên sự cộng tác của Đức Ma-ri-a trong mầu nhiệm cứu độ vì Mẹ đã ý thức và sẵn lòng sinh ra Đấng Cứu Thế (đây là sự cộng tác gián tiếp, xa), và vì Mẹ đã ban phát cho chúng ta những thành quả (ân sủng) mà duy Chúa Ki-tô đã sắm được qua công trình cứu độ (về mặt thuật ngữ, đây là sự cộng tác vào hành vi cứu chuộc “chủ quan”). Tuy nhiên, đa số các nhà thần học tin rằng, ngoài hai hình thức cộng tác vừa được trình bày trên đây, Đức Ma-ri-a còn đóng góp vào chính công trình cứu độ, tức là hành vi cứu độ của Chúa Ki-tô đã hoàn thành trên đỉnh Can-vê (được gọi là hành vi cứu chuộc “khách quan”). Nói cụ thể là Đức Ma-ri-a đã cùng với Chúa Ki-tô (mặc dù hoàn toàn tùy tòng và nhờ quyền năng của Chúa) cứu chuộc đền bù tội lỗi chúng ta, sắm mọi ân sủng cần thiết cho sự cứu rỗi và cộng tác vào hy tế núi Can-vê để làm nguôi cơn thịnh nộ Thiên Chúa. Chính vì sự hợp tác giữa Con và Mẹ ấy mà Thiên Chúa đã vui lòng xóa bỏ món nợ cho chúng ta, và cho chúng ta được nối lại mối thân hữu với Ngài trước kia đã bị gián đoạn vì tội lỗi.

Quan điểm trên đây của đa số các nhà thần học dựa trên những tuyên ngôn phong phú của Huấn Quyền Giáo Hội. Chẳng hạn, Đức Bê-nê-đíc-tô XV tuyên bố rằng trên núi Can-vê, Đức Mẹ đã “sát tế Chúa Ki-tô đến mức độ hết khả năng của Mẹ để làm nguôi phép công bình Thiên Chúa, nên chúng ta có lý mà nói rằng, Mẹ đã cùng với Chúa Ki-tô cứu chuộc nhân loại” (AAS 10 [1918] 182). Và theo lời Đức Pi-ô XII, Đức Ma-ri-a đã cộng tác vào công trình cứu độ, “cho nên ơn cứu rỗi của chúng ta đã tuôn tràn ra từ tình thương yêu của Chúa Giê-su Ki-tô và những đau khổ của Ngài đã được liên kết mật thiết với tình yêu thương và những khổ đau của Mẹ Ngài...” (AAS 48 [1956] 352). Đức Gio-an Phao-lô II cũng giáo huấn với cùng căn bản như thế trong bức tông thư Lòng Nhân Lành Thiên Chúa (Dives in Misericordia) ban hành năm 1980. Công Đồng Va-ti-ca-nô II cũng nhiều lần nói về sự cộng tác của Đức Ma-ri-a trong mầu nhiệm cứu độ nhưng không minh nhiên như các văn kiện của các Đức Thánh Cha vừa được đề cập (LG 56,58,61,68).

Nhưng không phải mọi phần tử Giáo Hội đều được mời gọi cộng tác vào công trình cứu độ bằng cách “làm trọn đủ những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô sao?” (Cl 1:24) Đúng thế, Giáo Hội không đóng góp gì vào công cuộc cứu độ khách quan cả (nhưng Đức Ma-ri-a thì có), mà chỉ đóng góp về phía chủ quan mà thôi (xem tông thư Thân Thể Mầu Nhiệm, Mystici Corporis của Đức Pi-ô XII, AAS 35 [1943] 213).

Vì thế, khi nói rằng chỉ có Chúa Ki-tô đã cứu chuộc nhân loại là chúng ta có ý nói rằng Ngài là nguyên nhân đệ nhất, phổ quát, vô cùng và viên mãn trong tiến trình cứu độ. Chúng ta không có ý loại trừ sự thông phần của Đức Ma-ri-a có tính cách đệ nhị, giới hạn, hoàn toàn tùy phụ và sinh được mọi hiệu quả là nhờ những công trạng của Con Mẹ. Đức Ma-ri-a đã không và cũng không thể làm tăng giá trị những công trạng và sự bồi thường cứu độ của Chúa Ki-tô để cứu chuộc loài người. Theo ý nghĩa giới hạn này, chúng ta có thể nói Đức Ma-ri-a “đã cùng với Chúa Ki-tô cứu chuộc loài người” như lời Đức Bê-nê-đíc-tô XV đã mạnh mẽ tuyên bố.

Tài liệu tham khảo: Mọi khía cạnh của vấn đề này được bàn giải rộng rãi cùng với một danh mục nhiều tác phẩm khác gồm trong bài khảo luận Our Lady’s Coredemption, published in J.B. Carol O.F.M. (ed), Mariology, Vol. 2 (Milwaukee, Wis, Bruce, 1957), pp 377-425. Xem thêm đề mục Mediatrix of All Graces NCE 9 (1967).

J.B. Ca-rôn

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)