dongcong.net
 
 


ĐỨC MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI

Xem:
- Thánh Địa và Đức Ma-ri-a, 2h
- Nhiệm Vụ Chuyển Cầu của Đức Ma-ri-a
- Mẫu Tính Tinh Thần

“Với quyền bính Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, với quyền hai thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô, và với quyền của riêng Ta, Ta công bố, tuyên xưng và định tín giáo lý Thiên Chúa đã mặc khải về Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Trọn Đời Đồng Trinh sau khi hoàn thành cuộc đời dương thế đã được lên trời vinh hiển cả hồn lẫn xác.” Đó là những lời Đức Pi-ô XII với quyền Giáo Hoàng bất khả ngộ đã công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950. Giáo lý Đức Ma-ri-a Lên Trời Hồn Xác là một tín điều đức tin buộc mọi tín hữu phải tin nhận (bửu sắc Munificentissimus).

1. Nội Dung Tín Điều

a) Ngôn ngữ tín điều rất chính xác đối về đối tượng của nó: “Sau khi đã hoàn thành cuộc đời dương thế,” Đức Ma-ri-a “được lên trời vinh quang cả hồn xác.” Điều này có nghĩa là Đức Ma-ri-a hiện sống trong tình trạng như các phúc nhân sau khi “sống lại từ trong kẻ chết.” Điều này cũng hàm ý nói lên một sự biến chuyển từ trạng thái xác thể của cuộc sống dương thế sang trạng thái mầu nhiệm nhưng hiện thực của cuộc sống đời đời.

Trong trường hợp Mẹ Ma-ri-a, sự chuyển biến này đã xảy ra như thế nào? Phải chăng là một sự biến đổi trực tiếp không qua cái chết, tức là không có sự kiện linh hồn lìa khỏi thân xác? Hay là bằng một cuộc phục sinh sau khi chết?

Tuyên ngôn định tín cố ý không xác định lập trường về điểm này. Đó vẫn là một vấn đề bỏ ngỏ cho các nhà thần học được tự do tranh luận. Gác qua vấn đề tranh luận, người ta thấy ý kiến tin rằng Đức Ma-ri-a - giống như Con Mẹ - đã qua cái chết rồi được phục sinh, tức thời hay sau một thời gian ngắn, là lập trường được ủng hộ nhiều hơn, xét theo truyền thống Giáo Hội.

Một điểm đáng lưu ý khác là cách nói Đức Ma-ri-a “được lên trời vinh hiển,” trong khi tín điều Chúa Thăng Thiên tức là “Chúa Giê-su lên trời,” nghĩa là Đức Ma-ri-a đã lãnh nhận một đặc ân mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban.

b) Đức Pi-ô XII xác định giáo lý Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời là một tín điều đức tin sau khi đảm bảo cho “giáo huấn thường quyền của Ngài bằng một sự nhất tâm phổ quát, chắc chắn và bền vững,” qua niềm tin ủng hộ của các tín hữu. Một niềm tin như thế phát xuất từ việc các tín hữu nắm giữ giáo huấn của Huấn Quyền. Nhưng trong quá trình lịch sử, các tín hữu cũng có ảnh hưởng đối với Huấn Quyền. Tâm thức Công Giáo (sensus fidelium) cũng là một uyên nguyên thần học” (locus theologicus).

c) Đây không phải là một mặc khải mới. Vì thế, nếu giáo lý Đức Ma-ri-a Lên Trời Hồn Xác được tuyên bố thành “một tín điều được Thiên Chúa mặc khải,” tức là một giáo lý vẫn được tàng chứa trong những nguồn mặc khải chính thức. Bửu sắc Munificentissimus lưu tâm đến điểm này khi viết rằng “nền tảng căn bản” của chân lý được định tín này đã có trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, khi qui chiếu về Thánh Kinh, văn kiện của Đức Thánh Cha không có ý nói rằng có thể “đọc” được giáo lý Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời cách trực tiếp và minh nhiên trong Thánh Kinh. Theo tình hình hiện nay của khoa chú giải Thánh Kinh, dường như khó mà vượt qua được chủ trương cho rằng tín điều Đức Ma-ri-a Lên Trời Hồn Xác chỉ được Thiên Chúa mặc khải thực sự trong Thánh Kinh một cách mặc nhiên.

2. Ý Nghĩa Sự Kiện Đức Ma-ri-a Lên Trời Hồn Xác

a) Một đỉnh cao. “Phúc cho Bà là người đã tin...’’ (Lc 1:45). Đối với Đức Ma-ri-a, những lời Thiên Chúa hứa đã được thực hiện và luôn luôn được thực hiện vượt quá mọi trông đợi.

Thân xác và linh hồn Mẹ được vinh quang là do lòng quảng đại của Thiên Chúa. Nhưng cũng có thể nói đó là kết quả hợp lý của ơn gọi và cách Mẹ đã sống ơn gọi của mình trong cuộc đời dương thế. Các đặc ân Lên Trời Hồn Xác, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Trọn Đời Đồng Trinh đều xứng hợp và cần thiết cho thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Ma-ri-a. Có lẽ nào thân xác nơi “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” để cứu độ phàm nhân, thân xác đã hoàn toàn thoát khỏi quyền lực tội lỗi, thân xác đã được thánh hiến tinh toàn để chỉ thuộc về Chúa Giê-su và sứ mệnh của Người mà phải chịu cảnh hư nát trong mồ hay sao?

Sự cộng tác của Đức Ma-ri-a với Con Chí Thánh của Mẹ là một trong những chủ đề quán xuyến của chương 8, hiến chế Tín Lý về Giáo Hội của Công Đồng Va-ti-ca-nô II: “Đức Ma-ri-a, từ muôn đời đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa quan phòng, trên trần gian Ngài đã trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa’’ (LG 61). Vì thế, chúng ta có thể nói rằng trong Thượng Trí Thiên Chúa - như đã được mặc khải - Đức Ma-ri-a được liên kết bất khả phân ly với Ngôi Lời, Đấng đã nhập thể trong lòng Mẹ. Mẹ không còn một mục đích nào khác, tất cả đều trong Chúa Ki-tô và vì Chúa Ki-tô.

Sự hiệp nhất giữa Mẹ và Thiên Chúa đặt nền tảng trên thiên chức Mẹ Thiên Chúa này vươn rộng đến sự cộng tác liên lỉ và vô song trong công trình cứu độ. Từ tiếng Xin Vâng trong ngày Truyền Tin cho đến lời Xin Vâng trong tang thương núi Can-vê, Đức Ma-ri-a “hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa...đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của Con Ngài’’ (LG 56). Nếu có ai đã từng “theo sát Chúa Ki-tô’’ cho đến tận cùng, không một chút lìa xa, thì đó chính là Đức Ma-ri-a. Vậy lẽ nào Chúa lại có thể không cho cả hồn xác Mẹ được lên nơi vinh phúc mà Thập Giá là đường, là cửa dẫn đến? Ai có thể nghĩ được “một cách đáp đền’’ nào khác dành cho Mẹ tốt hơn là cho Mẹ được dự phần tức khắc và trọn vẹn vào cuộc sống của Chúa Giê-su Phục Sinh?

b) Một khởi đầu. Ngày nay, Đức Ma-ri-a đang hoan hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Đối với riêng Mẹ, điều này có nghĩa là phúc lộc trào tràn từ tình yêu và phúc hưởng kiến Thiên Chúa, Đấng là Sự Sáng, Sự Sống, Tình Yêu. Điều này còn có nghĩa là Mẹ được hiệp thông trọn vẹn với tất cả những ai yêu mến Thiên Chúa và với tất cả những ai được Thiên Chúa yêu. Mà Thiên Chúa thì yêu thương mọi sự Người đã tạo thành bởi vì tạo vật là hiệu quả tình yêu của Người. Nếu như trên thiên quốc, mọi phúc nhân đều thực sự hoan hưởng hạnh phúc cuộc sống đời đời, thì nơi Đức Ma-ri-a, hạnh phúc ấy thực sự càng đặc biệt hơn nữa, không những vì “vinh quang’’ hoàn hảo của Mẹ và còn vì đặc ân Lên Trời Hồn Xác đã làm cho Mẹ ngay lúc này đã sống vinh phúc viên mãn trong nhân tính vinh quang của Mẹ nữa.

Điều này không hề chấm dứt việc “phục vụ’’ của Mẹ. Ngược lại, sự phục vụ của Mẹ hiện nay còn mang những chiều kích phổ quát hơn: “Sau khi về trời, vai trò của Mẹ trong công trình cứu độ không chấm dứt... Với tình từ mẫu, Ngài chăm sóc những anh em của Con Ngài đang lữ hành trên dương thế’’ (LG 62).

Đúng thế, hiện nay Đức Ma-ri-a đang sống trong một địa vị có thể thực hiện đầy đủ “chức năng làm mẹ của mình trong bình diện ân sủng... cho đến lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn’’ (LG 62). Và “tình yêu từ mẫu’’ Mẹ Ma-ri-a dành cho chúng ta không những thể hiện bằng linh hồn và còn bằng mọi năng lực bản tính nhân loại đã được vinh quang của Mẹ.

3. Đặc Ân Mẹ Lên Trời Hồn Xác và Chúng Ta

a) Bất cứ điều gì “xảy đến’’ với Đức Ma-ri-a cũng đều liên hệ đến Giáo Hội vì Mẹ là một chi thể, là tiên trưng và từ mẫu của Giáo Hội. Những gì Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ qua đặc ân Lên Trời Hồn Xác đối với Giáo Hội là một dấu chỉ và là một lời hứa ban vinh quang toàn thể.

b) Qua việc nhập thể trong cung lòng Mẹ Ma-ri-a, Đức Ki-tô muốn nhận lấy tất cả những gì là nhân loại để đem tất cả về lại cho Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần. Như thế, không có gì thuộc về nhân loại mà lại vượt tầm ảnh hưởng của Ngài. Con đường Ngài đã yêu cầu Mẹ bước đi trong ơn gọi phi thường của Mẹ để tiến đến vinh quang ngày Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng là con đường chúng ta phải đi qua theo ơn gọi riêng của chúng ta. Hồng ân Mẹ Lên Trời Hồn Xác không kêu gọi chúng ta hãy xa rời những nhu cầu của thế giới, nhưng thúc bách chúng ta phục vụ Thiên Chúa và anh em đồng loại trong cuộc sống hằng ngày một cách tích cực hơn.

c) Đối với Mẹ Ma-ri-a, được lên trời hồn xác thực sự là một “đặc ân,’’ nhưng không phải là một đặc ân làm cho Mẹ xa cách chúng ta mà còn đưa Mẹ lại gần chúng ta hơn, hiện diện sát chúng ta hơn. Mối thân thiết nhờ đức tin (kinship of faith) hợp nhất chúng ta với Mẹ trên bình diện ân sủng sẽ tốt hảo và vững bền một phần vì Trái Tim đã được vinh quang hóa của Mẹ đã lút sâu trong mối thân thiết ấy.

A. Bốt-sa

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)