dongcong.net
 
 


ĐẶC ÂN NGÀY THỨ BẢY

Đặc ân ngày thứ bảy (từ gốc La Ngữ Sabbatum, nghĩa là thứ bảy) là đặc ân dành cho những người:

1) Mặc áo Đức Bà Ca-mê-lô,

2) Giữ thanh sạch theo bậc mình,

3) Đọc kinh Nhật Tụng Đức Mẹ hằng ngày, hoặc kiêng thịt các ngày thứ tư và thứ bảy, hoặc trung thành thực hành một việc đạo đức nào đó “nhờ sự can thiệp thường xuyên, lời bầu cử, công trạng và bảo vệ đặc biệt của Đức Ma-ri-a, nhất là trong ngày thứ bảy, ngày được dâng kính Mẹ.’’

Những điều kiện và lời trích dẫn trên là những điều Tòa Thánh tuyên bố năm 1613 liên quan đến một đặc ân được ghi lại trên một văn bản năm 1421 xác nhận đã có trong một bửu sắc của Đức Gio-an XXII năm 1322. Không may, bửu sắc ấy ngày nay không còn nguyên bản.

Dù gốc gác thế nào, đặc ân ngày thứ bảy đã được chấp nhận qua thực hành trong Giáo Hội, hơn nữa còn được Đức Pi-ô XII chuẩn nhận năm 1950: “Mẹ rất từ nhân sẽ không trì hoãn sử dụng quyền can thiệp với Chúa để mở cửa thiên đàng sớm hết sức cho các con cái của Mẹ, những người đang bị thanh luyện trong luyện ngục vì những lầm lỡ của họ, niềm tin tưởng này dựa trên lời hứa có tên là đặc ân ngày thứ bảy.’’

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)