Hình ảnh suy tư
    

Độc giả sưu tầm gởi tặng dongcong.net
Subject: Amazing Photos
 Thiên nhiên trong cảnh… thật diệu kì 

000

3

4

5

8

9

88

77

66

33

22

44

55

22

11

22

24

25

26

27

30

31

33

45

45

77

88

99

65

85

73

876

Continued….

Sushi Motorcycle
Prawntastic food design
Motorcycle with a shrimp scale rating

Read more: http://joe-ks.com/archives_sep2011/SushiMotorcycle.htm#ixzz1XsHSOU00

Food

“Do not read” sign

Cat fish

Cat fish

Leg art

Brick Bike

http://webphunu.net/sites/default/files/2011-28/tha-thu1.jpg

Hòn Ðá Ném Ði

 

Cám ơn quí độc giả sưu tầm gởi tặng dongcong.net