dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
 <<<
 
     
  Tháng 09-2008  
     
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
  2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13

14

15

16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
       
  Tháng 10-2008
Tháng Mân Côi
 
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
    1 2 3

4

5

6

7 8 9 10 11

12

13

14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tháng 11/2008 Tháng cầu hồn
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
       

1

2

3

4 5 6 7 8

9

10

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Tháng 12/2008 Mùa Vọng B- mùa giáng sinh
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13

14

15

16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Tháng 1/2009
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
      1 2

3

4

5

6 7 8 9 10

11

12

13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)