Đơn Gia Nhập Hội Truyền Giáo Đồng Công
1900 GRAND AVE CARTHAGE, MO 64836

 

Thưa Cha Giám Đốc,

Xin Cha vui lòng ghi tên những người sau đây vào Hội Truyền Giáo Đồng Công để đuợc cộng tác với Dòng phát triển ơn thiên triệu, quảng bá Tin Mừng Phúc Âm, cổ động lòng sùng kính Khiết Tâm Mẹ theo tinh thần Sứ Điệp Fatima, và để hưởng kho tàng ơn thánh Chúa do các Thánh Lễ và kinh nguyện của Hội cầu cho các hội viên hằng ngày.

Tên (Tên Thánh, Họ, Đệm, Gọi),                                                    Liên hệ,                               Ngày sinh:

_____________________________________ ____________ __________________________
_____________________________________ ____________ __________________________
_____________________________________ ____________ __________________________
_____________________________________ ____________ __________________________
_____________________________________ ____________ __________________________

Chúng con xin hứa sẽ cầu nguyện hằng ngày cho việc truyền giáo của Dòng, và sẽ ủng hộ:

___ Hằng Tháng ___ Hằng Năm ____ Khi nào có thể.

 

__Ông __Bà __Anh __Chị _____________________________

Địa chỉ: ____________________________________________

Thành phố __________________________________________

T. bang ____ Zip ________ Điện thoại ____________________

________________________________________________________________
Nguời chủ gia đình ký tên
Ngày _____ tháng _____ năm ____________

Xin Cha vui lòng ghi danh sách các LINH HỒN đã qua đời sau đây vào Hội Truyền Giáo để họ đuợc cầu nguyện hằng ngày trong các Thánh Lễ và kinh nguyện.

1. ________________________________________ ____________________________

__ Hội Viên Một Năm __ Hội Viên Vĩnh Viễn. Ngày tử

2. ________________________________________ ____________________________

__Hội Viên Một Năm __ Hội Viên Vinh Viễn. Ngày tử

3. ________________________________________ ____________________________

__ Hội Viên Một Năm __ Hội Viên Vinh Viễn. Ngày tử

_________________________________________________________

Nguời giữ điều lệ Hội thay cho linh hồn ký tên

 

 Đơn Ghi Danh (PDF file) --Trang Chính

 

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    denthanhkhiettam@
dongcong.net