Mẫu Khắc Bảng Tên

Tại Vườn Cầu Nguyện Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ                

Để khỏi thiếu sót trong việc cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộ, những người còn sống cũng như đã qua đời, nhiều gia đình đã xin khắc tên những người thân yêu tại Vườn Cầu Nguyện nơi Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ để được hưởng ơn ích các Thánh Lễ và Kinh Nguyện do các Linh Mục và Tu Sĩ Đồng Công dâng hằng ngày.

Quí vị có thể khắc tên cho thân nhân và bạn hữu còn sống cũng như qua đời trên 1 trong 3 loại bảng:


Loại I

Khắc tên trên thép trắng (stainless steel), khổ 1 x 4 inches, 100 Mỹ Kim.

Ơn ích: Được các Linh Mục và Tu Sĩ Đồng Công cầu nguyện trong Thánh Lễ và Kinh Nguyện hằng ngày tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.

Chi Tiết Trên Bảng: Mỗi bảng chỉ khắc tên một người, không khắc dấu, gồm tên thánh, tên họ, tên đệm và tên gọi (tối đa 1 hàng là 25 ô). Thí dụ:

Toma Nguyen Long TruongLoại II

Đúc tên trên loại đồng đặc biệt, khổ 2 x 7 inches, 500 Mỹ Kim

Ơn ích: Ngoài những ơn ích như loại I, mỗi ngày còn hưởng một Thánh Lễ đặc biệt.

Chi Tiết Trên Bảng: Mỗi bảng chỉ đúc tên một người như loại I, và thêm một trong 3 chi tiết sau: Ngày sinh, hoặc ngày tử, hoặc năm sinh và năm tử. Thí dụ:

Giuse
Trương Chí Dũng
Sinh 10-8-1972


Loại III

Đúc tên trên loại đồng đặc biệt, khổ 5 x 10 inches, 1000 Mỹ Kim.

Ơn ích:ngoài những ơn ích như loại I, mỗi ngày còn hưởng thêm 2 Thánh Lễ đặc biệt.
Chi Tiết Trên Bảng: bảng có thể đúc tên và thêm ngày và nơi sinh tử; hoặc có thể đúc tên 4 người khác nhau nhưng không ghi ngày và nơi sinh tử; hoặc tên 2 người với ngày và nơi sinh hay tử. Thí dụ: <BR>


Phanxicô Xaviê
Đỗ Tấn Phong
S. 9-2-1910 Bà Rịa, VN
T. 1-7-1980 Sàigòn, VN

 


Tôma Trần Tiến Thành
Maria Lê Thị Châu
Inhaxiô Bùi Văn Giang
Maria Vũ Tuyết Phi

 


Loại IV

Ơn ích và chi tiết giống như loai III. Khắc trên thép trắng khổ 5x9. Để quanh đài Đức Mẹ.

Mẫu Khắc Bảng (text only) -- Mẫu Khắc Bảng (PDF file) --Trang Chính

Home English Nội Dung Tạ Ơn Sống Đạo Khắc Bảng Hội Truyền Giáo
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    denthanhkhiettam@dongcong.net